Rodzina 500+

Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zielonej Górze obejmuje:

  • miasto: Zielona Góra 
  • gminy: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze:

–   I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

–   II Wydział Karny - sprawy kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze o symbolu 1 Ds, a także sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych rozpoczynają się na litery od A do L,

–   III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu:

rodzinny i nieletnich - do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

 –   IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim i Zielonej Górze oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,

–   V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,

–   VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

–   VII Wydział Karny - sprawy kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze o symbolu 3 Ds, a także sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych rozpoczynają się na litery od Ł do Ż,

–   VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze,

–   IX Wydział Egzekucyjny - sprawy z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym oraz sprawy wpisywane dotychczas w repertorium „Co” Wydziału Cywilnego,".

 

 
Każdym z wydziałów kieruje Przewodniczący Wydziału, a jego czynności oraz czynności przewodniczącego posiedzenia i sędziów określają przepisy Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. Ponadto każdy z wydziałów ma oddzielny sekretariat, a pracę sekretariatu organizuje Kierownik Sekretariatu.

Kierownik Oddziału, sekretariatu i sekcji obok czynności wymienionych w ich szczegółowych zakresach czynności, będących integralną częścią niniejszego regulaminu organizacyjnego ma następujące obowiązki:
- organizowanie pracy odpowiednio wydziału, oddziału i sekcji, w tym opracowywanie podziału i zakresów   czynności podległych pracowników;

- bieżące kontrolowanie zadań przez pracowników wydziału, oddziału i sekcji;

- informowanie Prezesa (Wiceprezesa), Przewodniczącego Wydziału lub Dyrektora sądu (w zależności od podległości) o stanie i biegu spraw należących do zakresu działania wydziału, oddziału i sekcji.

 

Oddział Administracyjny - do zakresu działania należą: 

-        sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;

-        sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;

-        sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;

-        prowadzenia Biura Podawczego i ewidencji depozytów;

-        sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;

-        sprawy kuratorów społecznych;

-        nadzór nad archiwum zakładowym;

-        prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa Sądu.

 

 Oddział Kadr - do zakresu działania należą: 

-      sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów,

-      przeprowadzanie konkursów na stanowiska urzędnicze,

-      prowadzenie sprawozdawczości kadrowej,

-      organizacja staży kierowanych z Urzędu Pracy,

-      ewidencjonowanie szkoleń dla sędziów i pracowników sądowych,

-      prowadzenie spraw związanych z potrzebami etatowymi sądu,

-      okresowa ocena kwalifikacyjna urzędników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. z 2014 r. poz. 257).

 Oddział Gospodarczy - do zakresu działania należą: 

-      prowadzenie zamówień publicznych w zakresie dokonywania wydatków bieżących,

-      sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,

-      sprawy administrowania nieruchomościami Sądu Rejonowego,

-      sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,

-      zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,

-      utrzymanie ładu i porządku w obiektach sądu,

-      prowadzenie spraw podatkowych i opłat lokalnych związanych z administrowaniem nieruchomościami Sądu Rejonowego,

-      prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sądu.

 

Oddział Finansowy - do zakresu działania należy: 

-      opracowanie projektu budżetu Sądu Rejonowego,

-      wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego,

-      kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,

-      prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego.

Czynności wykonywane przez Głównego Księgowego określa ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.