Rodzina 500+

KONTA BANKOWE

Konto dochodów budżetowych:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
49 1010 1704 0015 3122 3100 0000

- opłaty od pozwu

- opłaty za wpisy i odpisy

- kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach z wyjątkiem grzywien wpłacanych na Fundusz Pracy

- pozostałe opłaty w sprawach  z wyjątkiem zaliczek sądowych

Opłaty za zmiany w KRS i za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy wpłacać na Konto dochodów budżetowych.

 

Konto zaliczek sądowych:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
86 1010 1704 0015 3113 9800 0000

- wpłaty wnoszone przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami.

Między innymi:

- zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.

 

Konto sum depozytowych:

Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK

10 1130 1017 0021 1002 8890 0004

- kaucje, wadia

- sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym

- pozostałe sumy obce przechowywane przez Sąd

- naprawy szkody i zadośćuczynienie

- grzywny wpłacane na Fundusz Pracy


Konta walutowe sum depozytowych:

Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK

USD: 80 1130 1017 0021 1002 8890 0005

EUR: 64 1130 1017 0021 1002 8890 0002

CHF: 91 1130 1017 0021 1002 8890 0001

GBP: 37 1130 1017 0021 1002 8890 0003

 

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego

26 1130 1222 0030 2046 5620 0001

 

Opłaty za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wniosek MSIG-M1) oraz za przysłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego (wnioski MSIG-M2, MSIG-M3) składane w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń MSiG należy wpłacać na konto Ministrstwa Sprawiedliwości podanym w wyżej wymienionych wnioskach lub poniżej.

 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000