Rodzina 500+

Regulamin czytelni akt

Regulamin Czytelni Akt

Krajowego Rejestru Sądowego w Sadzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

 

 1. Czytelnia akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego  czynna jest
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
 2. Akta rejestrowe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem tj. do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym udostepnienie.
 3. Akta których udostepnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępnione zostaną
  w terminie późniejszym.
 4. Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, w celu odnotowania danych personalnych
  i złożeniu czytelnego podpisu w kontrolce wypożyczonych akt, wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania regulaminu czytelni.
 5. Akta rejestrowe do czytelni mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane
  w następujący sposób:

a)       osobiście

b)       telefonicznie, pod numerem :

                                                          68 322 02 60

                                                          68 322 02 54 fax

 

 1. Składający zamówienie powinien podać:

- numer pozycji rejestru ze wskazaniem konieczności przygotowania wszystkich tomów  i z sygnaturą sprawy;

- dane (imię i nazwisko) osoby zamawiającej.

 1. W czytelni akt rejestrowych obowiązują dzienne limity wydawanych do przeglądania akt, które wynoszą : 7 pozycji dla jednej osoby, przy czym uprawnienie to nie przechodzi na inną osobę lub inny dzień – akta codziennie po zakończeniu pracy czytelni przekazywane są do archiwum.
 2. Osoby przeglądające akta mają prawo do:

a)       wykonania fotografii dokumentów znajdujących się w aktach;

b)       zamówienia kserokopii lub odpisów dokumentów z akt rejestrowych:

- kserokopie lub odpisy z dokumentów wydawane są odpłatnie i wyłącznie
na pisemny wniosek zainteresowanego w ustalonym przez pracownika terminie;

- za jedną stronę kserokopii pobiera się opłatę ( w znakach sądowych )
w wysokości 1 zł, natomiast za wydanie uwierzytelnionego odpisu dokumentu
z akt rejestrowych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za stronę ( nie dotyczy wniosku o wydanie uwierzytelnionego statutu);

               c) korzystania z własnych materiałów i sprzętu dla ułatwienia fotografowania
                     dokumentów    znajdujących się w aktach.

 1. W okresie od 01 lipca do 31 sierpnia każdego roku Kierownik Sekretariatu Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału może zmienić dzienne limity mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania wydziału rejestrowego.
 2. Osoby przeglądające akta mają obowiązek:

a)       przestrzegać Regulaminu Czytelni oraz zaleceń i uwag pracowników;

b)       zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym.

 1. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek nagannych ingerencji w aktach,
  a w szczególności ich niszczenia, uszkodzenia, czynienia w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek itp.), otwieranie korespondencji oraz wynoszenia akt poza Czytelnię.
 2. Na terenie Czytelni akt obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków i napojów.

 

 

 

     Czytelnia akt jest pomieszczeniem monitorowanym.