Rodzina 500+

OŚRODKI KURATORSKIE

Ośrodki kuratorskie prowadzą działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez:

1) zaspokajanie potrzeb osobowościowych,

2) rozwiązywanie problemów psychicznych,

3) uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,

4) eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych,

5) wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,

6) rozwijanie zainteresowań,

7) wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,

8) rozładowywanie napięć emocjonalnych,

9) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

 

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych przez Sądy w postępowaniu w sprawach nieletnich (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 ze zmianami).

Link do strony w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Informujemy, iż przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze funkcjonuje Ośrodek Kuratorski z siedzibą przy ul. Lisiej 53 w Zielonej Górze.

W dniu 15 lutego 2024 r. zostały wprowadzone "Standardy Ochrony Małoletnich" w Ośrodku Kuratorskim: