Rodzina 500+

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 1. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zielona-gora.sr.gov.pl
 2. Data publikacji strony internetowej: 2006-09-12 r.
 3. Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-30 r.
 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń:

        - z uwagi na prowadzenie strony internetowej przed dniem 23 września 2018 r., serwis zawiera dokumenty, które są skanami oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości są one poprawiane. Do dokumentów zamieszczanych po dniu 23 września 2020 r, będą stosowane aktualnie obowiązujące przepisy.

 1.  Deklarację sporządzono po przeglądzie aktualnie użytkowanej strony internetowej.

 

Dane teleadresowe siedziby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 1. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra.
 2. Osobą kontaktową jest redaktor główny: adres poczty elektronicznej sad.rejonowy@zielona-gora.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3220318.
 3. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.
 4. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 5. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 6. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 7. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

Procedura składania skarg na brak dostępności

Skróty klawiaturowe

 1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

-        wersję kontrastową,

-        możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

-        wyróżnienie odnośników.

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą ul. Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra wymaga konieczności dostępu do 4 budynków usytuowanych przy Placu Słowiańskim oraz ulicy Kożuchowskiej 8:

 

Budynek Sąd Rejonowego w Zielonej Górze, ul. Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra:

 

 1. Budynek, w którym mieści się główna siedziba Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi wejście od Placu Słowiańskiego, które usytuowane jest przy parkingu miejskim
  z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych i bezpośrednim dojazdem do windy umożliwiającej komunikacje między kondygnacjami.
 2. Przed budynkiem jest parking miejski z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Stanowisko ochrony znajduje się po lewej stronie  od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali i urządzeniem RTG do prześwietlania bagażu, a miejsce po prawej stronie obok bramki umożliwia  przejazd osobom na wózku.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parteru od strony parkingu miejskiego.
 6. Drzwi windy są automatyczne przesuwne a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu oraz informacje o położeniu kabiny. Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Budynek Sąd Rejonowego w Zielonej Górze, ul. Plac Słowiański 5, 65-069 Zielona Góra:

 

 1. Budynek najmowany od Sądu Okręgowego w Zielonej Górze jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą dwa wejścia od Placu Słowiańskiego. Wejście główne od strony Placu Słowiańskiego ze względu na usytuowanie obiektu nie posiada wejścia dostosowanego do osób niepełnosprawnych. Wejście osób niepełnosprawnych realizowane jest przy udziale pracowników ochrony i przy użyciu przenośnych podjazdów.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Stanowisko ochrony znajduje się po lewej  stronie od wejścia głównego w korytarzu. Przejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali, a miejsce po prawej stronie obok bramki umożliwia  przejazd osobom na wózku.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i sale rozpraw na parterze budynku. W budynku ze względu na jego konstrukcje  i usytuowanie w zwartej zabudowie brak jest windy.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy pomieszczeniu ochrony.

 

Budynek Sąd Rejonowego w Zielonej Górze, ul. Plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra:

 

 1. Budynek najmowany dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony Placu Słowiańskiego. Wejście główne od frontu budynku ze względu na usytuowanie obiektu nie posiada wejścia dostosowanego do osób niepełnosprawnych. Wejście osób niepełnosprawnych realizowane jest przy udziale pracowników ochrony. Wejście
  z prawej strony budynku jest dostosowane do osób niepełnosprawnych, przy tym wejściu znajduje się winda.
 2. Przed budynkiem jest parking miejski z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Stanowisko ochrony znajduje się po  prawej stronie od wejścia głównego w korytarzu. Przejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali i urządzeniem RTG do prześwietlania bagażu.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parteru od strony parkingu miejskiego.
 6. Drzwi windy są automatyczne przesuwne po naciśnięciu domofonu i przywołaniu ochrony budynku a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu oraz informacje o położeniu kabiny. Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po prawej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 

Budynek Sąd Rejonowego w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 8, 65-364 Zielona Góra:

 

 1. Budynek Sądu Rejonowego w Zielonej Górze jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kożuchowskiej. Wejście jest dostosowane do osób niepełnosprawnych i znajduje się
  w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Stanowisko ochrony znajduje się po lewej  stronie od wejścia głównego w korytarzu.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynku. W budynku brak jest windy.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku Sądu Rejonowego istnieje możliwość korzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura Obsługi Interesantów oraz ustaleniu terminu z pracownikami wydziałów.