Rodzina 500+

Bezpieczeństwo i porządek w sądzie

ZARZĄDZENIE Nr 10/2017

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego

w Zielonej Górze

w sprawie zasad bezpieczeństwa i porządku

w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) a) i art. 3la § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 200lr. Prawo ustroju sądów powszechnych  w związku z § 34 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316) zarządza się co następuje:

 

§1

Celem zarządzenia jest ustalenie i opisanie zasad bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Zasady bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze określają normy bezpieczeństwa i porządku oraz reguły zachowania na terenie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

§2

Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:

1)    Sądzie - należy przez to rozumieć Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

2)    Prezesie Sądu - należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

3)    Dyrektorze Sądu - należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

4)    Służbie ochrony - należy przez to rozumieć pracowników firmy ochrony, z którą Sąd zawarł umowę na świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu.

 

§3

 

1)      Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Sądzie zapewnia się poprzez zastosowanie różnorodnych środków ochrony biernej w określonych i wydzielonych strefach ograniczonego dostępu oraz aktywnej ochrony prowadzonej przez służbę ochrony.

 

2)      Służba ochrony sprawuje ochronę obiektu poprzez ochronę fizyczną, systemy alarmowe oraz monitoring. Ochrona całodobowa sprawowana jest w głównej siedzibie Sądu przy pl. Słowiańskim 2 oraz w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8, gdzie znajduje się Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. W budynku przy pl. Słowiańskim 12 ochrona sprawowana jest w godz. od 6:00 do 22:00 7 dni w tygodniu, natomiast w budynku przy pl. Słowiańskim 5 ochrona sprawowana jest w godz. od 7:30 do 20:00 od poniedziałku do piątku. O wszystkich przypadkach dotyczących zakłócenia bezpieczeństwa i porządku w Sądzie służba ochrony niezwłocznie zawiadamia Oddział Gospodarczy i Oddział Administracyjny.

3)      Do zadań służby ochrony w Sądzie należy:

a)    ochrona mienia Sądu i osób przebywających w Sądzie, a w przypadku zagrożenia podejmowanie działania mającego zminimalizować szkody i straty;

b)   podejmowanie interwencji wobec osób nietrzeźwych i zakłócających spokój w Sądzie;

c)    prowadzenie ewidencji osób odwiedzających Sąd po godz. 15:30 od wtorku do piątku, a w poniedziałek po godz. 18:00.

4)      Pracownicy służby ochrony pełniąc służbę mogą używać urządzeń technicznych (np. wykrywacz metalu, itp.).

5)      Osoby wchodzące na teren budynku zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony poprzez:

a)  okazanie dokumentu ze zdjęciem na żądanie pracownika służby ochrony;

b) przejście przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali lub poddanie się sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali;

c)  kontrolę wizualną, manualną lub przy użyciu innych dostępnych środków toreb, teczek, aktówek oraz innych bagaży.

 

 

§4

 

1)      Zabrania się wnoszenia na teren obiektu sądowego broni, amunicji (powyższe nie dotyczy osób wykonujących w obiektach sądowych obowiązków służbowych wymagających posiadania broni), materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków, alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.

2)      Przedmioty określone w pkt 1, bądź stanowiące utrudnienie w poruszaniu się innych osób po terenie budynku sądowego nie mogą zostać wniesione na teren Sądu.

3)      Jeżeli osoba wchodząca nie wyraża zgody na kontrolę bagażu, nie może zostać on wniesiony na teren budynku Sądu.

4)      W przypadku stwierdzenia, że osoba kontrolowana usiłuje wnieść na teren Sądu przedmioty określne w pkt 3, nie mając do tego uprawnień i nie chce podporządkować się poleceniom służbie ochrony, może podlegać zatrzymaniu przy zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego i przekazaniu Policji.

 

§5

 

1)      W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca w Sądzie, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, służba ochrony ma obowiązek wezwać Policję w celu przeprowadzenia stosownego badania potwierdzającego ten fakt.

2)      W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca do Sądu wezwana na sprawę lub o niej zawiadomiona jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, pracownik ochrony jest zobowiązany poinformować o tym fakcie kierownika sekretariatu właściwego wydziału, który niezwłocznie przekazuje informację przewodniczącemu składu Sądu, który rozpatruje sprawę, do której osoba została wezwana lub zawiadomiona. Przewodniczący składu Sądu lub Sąd podejmuje decyzję o dalszych czynnościach podejmowanych wobec tej osoby.

3)      Osoby nieposiadające wezwania lub zawiadomienia sądowego w razie podejrzenia, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, nie zostaną wpuszczone na teren budynku Sądu. Na wniosek takiej osoby, służba ochrony może wezwać Policję w celu przeprowadzenia stosownego badania potwierdzającego ten fakt.

4)      Sędziowie oraz pracownicy w przypadku podejrzenia zaistnienia sytuacji mogącej zakłócać przebieg rozprawy mogą wezwać policję sądową. Numery telefonów do policji sądowej są ogólnie dostępne i znane sędziom oraz pracownikom.

 

§6

 

 1. Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzący do budynku sądu w godzinach urzędowania Sądu, obowiązani są do okazania stosownego dokumentu i podlegają kontroli określonej w paragrafie 4. Po godzinach urzędowania sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektu sądowego uwarunkowane jest otrzymaniem zgody Prezesa Sądu. Obecność wyżej wymienionych na sali rozpraw regulują właściwe przepisy prawa.
 2. W szczególnych przypadkach, wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, mogą zostać wyznaczone strefy, po których mogą poruszać się tylko: Policja, pracownicy służby ochrony oraz funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.
 3. Firmy zewnętrzne przed rozpoczęciem prac, mają obowiązek przekazać Oddziałowi Gospodarczemu wykazy osób zatrudnionych. Aktualne wykazy zatrudnionych wraz z wykazami samochodów i numerami rejestracyjnymi niezbędnymi do pracy oraz listy imienne osób winny być udostępnione służbie ochrony sądu.
 4. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych i demonstracyjnych w Sądzie. Zorganizowane grupy osób, mogą wejść do Sądu po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa lub Dyrektora. Oddział Gospodarczy lub Oddział Administracyjny informuje służbę ochrony o wizycie zorganizowanej grupy osób w Sądzie.
 5. Handel obnośny i akwizycja w Sądzie jest zakazana. Służba ochrony jest zobowiązana do przeciwdziałania handlowi obnośnemu i akwizycji poprzez poinformowanie zauważonych osób o zakazie.
 6. Zabrania  się wprowadzania do Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego korzysta osoba niewidoma.
 7. Na terenie Sądu należy zachować ciszę, również w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych na korytarzach sądowych. Na terenie Sądu należy zachować powagę, w tym przez odpowiedni strój.
 8. W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszej procedury służba ochrony ma prawo, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń, wynikające z umowy zawartej z firmą wykonującą usługę ochrony oraz przepisów obowiązujących w Sądzie.

§7

 

 1. Prezes Sądu jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych w systemie monitoringu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
 3. Dane osobowe są chronione przez administratora danych osobowych i udostępnione mogą być tylko na wniosek właściwych organów państwa.
 4. Dane osobowe udostępnione mogą być wyłącznie za pisemną zgodą Prezesa Sądu jako administratora danych osobowych.

 

 

§8

Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Kierownik Oddziału Gospodarczego we współpracy z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego.

 

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Sądu  Rejonowego                                  Prezes  Sądu  Rejonowego

w  Zielonej Górze                                                    w  Zielonej Górze

 

   Ewa Ganczar-Bistułańska                                            Wojciech Górniak