Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
02.10.2020

OŚWIADCZENIE PRASOWE W SPRAWIE III Nkd 147/20

OŚWIADCZENIE PRASOWE W SPRAWIE III Nkd 147/20

 

      Oświadczenie dotyczy zdarzenia, do którego doszło we wtorek 29 września br.
w V Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, chodzi o napaść, którego sprawczynią była jedna z uczennic na innych uczniów tej szkoły.

      Informuję, że sprawa wpłynęła do tutejszego sądu w środę i od tego momentu Sąd Rodzinny podejmuje czynności w sprawie nieletniej.

      Wczoraj - 1 października - Sąd Rodzinny w Zielonej Górze przedstawił nieletniej trzy zarzuty popełnienia czynów karalnych z art. 157 § 1 k.k., tj. spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonych. Taka kwalifikacja prawna czynów oznacza, że sprawczyni nie będzie odpowiadała jak osoba dorosła (na zasadach przewidzianych w kodeksie karnym), lecz zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie grozi jej więc kara pozbawienia wolności, lecz zastosowanie środków wychowawczych, leczniczych, a w ostateczności środka poprawczego. Przyjęta obecnie kwalifikacja prawna czynów może jednak ulec zmianie, w zależności od tego, jakie ustalenia poczyni Sąd Rodzinny na dalszym etapie postępowania. W takim postępowaniu Sąd przesłuchuje świadków zdarzenia oraz przeprowadza dowód z opinii biegłych sądowych, dotyczący poczytalności nieletniej oraz kwalifikacji uszkodzeń ciała doznanych przez pokrzywdzonych.

      Aktualnie wobec nieletniej zastosowano środek tymczasowy o charakterze leczniczym. Bez zgody Sądu Rodzinnego nie będzie ona mogła opuścić miejsca, do którego została skierowana. Na decyzję Sądu o zastosowaniu tego środka tymczasowego stronom przysługuje zażalenie, jednak jest ona natychmiast wykonalna.

      Z uwagi na ustawowe wyłączenie jawności postępowań w sprawach nieletnich, dobro prowadzonego postępowania, w tym dobro nieletniej i pokrzywdzonych, Sąd nie może udzielić więcej informacji na temat tej sprawy.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

PSR Małgorzata Budrewicz-Macholak

« powrót