Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
01.06.2017

I Ns 594/17

I Ns 594/17

Ogłoszenie

 

            W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w dniu 28-02-2017r. został złożony wykaz inwentarza po Józefie Białasie, PESEL 52021003195, ostatnio stale zamieszkałym w Sobolicach przy ul. Objazdowa 3, zmarłym 10-07-2016r.

            Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

            Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

« powrót