Rodzina 500+

Ławnicy

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników

na kadencję 2016-2019

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze:

-III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

- IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ławnikiem może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończyła 30 lat;
 4. Jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczyła 70 lat;
 6. Jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 8. Do orzekania w prawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników do sądów rejonowych i sądów okręgowych zgłaszać mogą radom gmin:

 • Prezesi właściwych sądów;
 • Stowarzyszenia;
 • Inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Karty zgłoszeń dostępne są:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl;
 • na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zielonej Górze: www.zielona-gora.sr.gov.pl;
 • w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Zielonej Górze (pl. Słowiański 12).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. (Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi kandydat na ławnika a dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia);
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. (Koszt opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika a dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia).

Gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli:

 • Lista osób, zawierająca imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba umieszczona na liście).

Gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, związek zawodowy lub organizacja:

 • Załącza do zgłoszenia aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata. (Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
 • Zgłoszenia dokonuje organ podmiotu zgłaszającego uprawniony do bieżącego kierowania jego działalnością (np.: zarząd).

 

Formularze i przepisy:

 

- Formularz „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE (KRK):

 rtf

 

- Karta zgłoszenia kandydata na ławnika:

  rtf

 

- Rozporządzenie MS z dnia 09.06.2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

pdf

 

- Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070), Rozdział 7 – Ławnicy

pdf

 

Karty zgłoszeń wraz z dokumentami należy składać

w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

w siedzibie właściwych Urzędów Miast i Gmin.

Liczba wyświetleń: 5770
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-09