Rodzina 500+

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

I Wydział Cywilny- do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego

 

II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego oraz:

 • a) o wykroczenia w pierwszej instancji,
 • b) o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym,
 • c) o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,

- przestępstwa podlegające rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym,

 • d) o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
 • e) cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy,

Sekcja Wykonawcza - do wykonywania orzeczeń we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych Wydziału Karnego;

 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do rozpoznawania spraw:

 

 • a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
 • c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
 • d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw;

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 

V Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych i cywilnych, powierzonych sądom gospodarczym,

 

Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych- do:

 

 • a) rozpoznawania spraw upadłościowych z obszaru właściwości Wydziału Gospodarczego,
 • b) rozpoznawania spraw w postępowaniu naprawczym z obszaru właściwości Wydziału Gospodarczego,

VI Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego;

 

VII Wydział Karny- do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego oraz:

 

 • a) o wykroczenia w pierwszej instancji,
 • b) o wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym,
 • c) o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,

- przestępstwa podlegające rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym,

 

 • d) o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
 • e) cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy,

Sekcja Wykonawcza- do wykonywania orzeczeń we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych Wydziału Karnego;

 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -  do prowadzenia rejestru:

 

 • a) przedsiębiorców,
 • b) stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • c) dłużników niewypłacalnych,

oraz udzielanie informacji z Rejestrów za pomocą Delegatury Centralnej Informacji KRS;

 

IX Wydział Egzekucyjny - do prowadzenia spraw z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym oraz spraw wpisywanych dotychczas w repertorium „Co" Wydziału Cywilnego;

 


Każdym z wydziałów kieruje Przewodniczący Wydziału, a jego czynności oraz czynności przewodniczącego posiedzenia i sędziów określa tytuł II, dział I, rozdział 2 „Czynności przewodniczącego,...." w Regulaminie wewnętrznym urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 listopada 1987 roku. Ponadto każdy z wydziałów ma oddzielny sekretariat, a pracę sekretariatu organizuje Kierownik Sekretariatu.
Kierownik Oddziału, sekretariatu i sekcji obok czynności wymienionych w ich szczegółowych zakresach czynności, będących integralną częścią niniejszego regulaminu organizacyjnego ma następujące obowiązki:
- organizowanie pracy odpowiednio wydziału, oddziału i sekcji, w tym opracowywanie podziału i zakresów czynności podległych pracowników;
- bieżące kontrolowanie zadań przez pracowników wydziału, oddziału i sekcji;
- informowanie Prezesa (Wiceprezesa), Przewodniczącego Wydziału lub Kierownika Finansowego sądu (w zależności od podległości) o stanie i biegu spraw należących do zakresu działania wydziału, oddziału i sekcji;


Oddział Administracyjny - do zakresu działania należą:

 

 • 1. sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,
 • 2. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
 • 3. sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
 • 4. prowadzenie Biura Podawczego i ewidencji dowodów rzeczowych,
 • 5. nadzór nad Archiwum zakładowym,
 • 6. prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego,
 • 7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 - t.j. z późn. zm.),
 • 8. nadzór nad właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowością stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne oddziały i samodzielne sekcje lub stanowiska funkcjonujące w Sądzie,
 • 9. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych Sądu,
 • 10. poświadczanie liczby stron w księgach biurowych i legalizacja dokumentów,
 • 11. prowadzenie kontrolki odpisów skarg doręczonych (KOSD),
 • 12. prowadzenie wykazu „OZ",
 • 13. przyjmowanie skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) i załatwianie zgodnie z przepisami działu VIII K.p.a. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
 • 14. prowadzenie rejestrów spraw i spisów spraw dla korespondencji wpływającej do Prezesa i Wiceprezesa,
 • 15. prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Prezesa Sądu,
 • 16. prowadzenie spraw kuratorów społecznych,
 • 17. dostęp do informacji publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
 • 18.prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 

 

Oddział Kadr - do zakresu działania należą:

 

 • 1. sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów,
 • 2. przeprowadzanie konkursów na stanowiska urzędnicze,
 • 3. prowadzenie sprawozdawczości kadrowej,
 • 4. organizacja staży kierowanych z Urzędu Pracy,
 • 5. ewidencjonowanie szkoleń dla sędziów i pracowników sądowych,
 • 6. prowadzenie spraw związanych z potrzebami etatowymi sądu,
 • 7. okresowa ocena kwalifikacyjna urzędników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. z 2014 r.poz. 257).

 

Oddział Gospodarczy - do zakresu działania należą:

 

 • 1. prowadzenie zamówień publicznych w zakresie dokonywania wydatków bieżących,
 • 2. sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
 • 3. sprawy administrowania nieruchomościami Sądu Rejonowego,
 • 4. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,
 • 5. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,
 • 6. utrzymanie ładu i porządku w obiektach sądu,
 • 7. prowadzenie spraw podatkowych i opłat lokalnych związanych z administrowaniem nieruchomościami Sądu Rejonowego,
 • 8. prowadzenie sekretariatu Dyrektora Finansowego Sądu.

 

Oddział Finansowy - do zakresu działania należy:

 

 • 1. opracowanie projektu budżetu Sądu Rejonowego,
 • 2. wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego,
 • 3. kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
 • 4. prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego.

Czynności wykonywane przez Głównego Księgowego określa ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.

 

 

Liczba wyświetleń: 47380
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-22