Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
16.02.2017

I Ns 2549/14

Ogłoszenie

 

 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prawomocnym postanowieniem z dnia 27-07-2016r., sygn. akt I Ns 2549/14 nakazał sporządzenie spisu inwentarza po Krzysztofie Zdzisławie Schenku, PESEL 41010120717, ostatnio stale zamieszkałym w Zielonej Górze przy ul. Św. Cyryla i Metodego 3/63, zmarłym14-03-2011r.

            Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

« powrót