Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.11.2016

Postępowanie upadłościowe Agnieszki Ciecierskiej

Postępowanie upadłościowe Agnieszki Ciecierskiej

OBWIESZCZENIE

 

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ciecierskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74011105225, zamieszkałej w Przybyszowie oraz Bartłomieja Ciecierskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72100900638, zamieszkałego w Przybyszowie, zawiadamia, że w dniu 03 października 2016 r. syndyk  złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pl. Słowiański 12 pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

« powrót