Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
07.11.2016

Upadłość Agnieszki Fiedorowicz

Upadłość Agnieszki Fiedorowicz

OBWIESZCZENIE 

Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 21 października 2016 r. ogłosił upadłość Agnieszki Fiedorowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 74082003109 zamieszkałej we Wschowie. 

Na sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko, na syndyka wyznaczyć Alicję Perzanowską, numer licencji 728;

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

Wskazać jako podstawę jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego.

« powrót