Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
03.01.2017

Postępowanie upadłościowe Józefa Michałkowskiego

Postępowanie upadłościowe Józefa Michałkowskiego

OBWIESZCZENIE

  

 Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Józefa Michałkowskiego -
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL
61030305215 zamieszkałego w Zielonej Górze (sygnatura akt V GUp
97/16”of”zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2016 r. syndyk złożył listę
wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w
sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12
pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do
sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku
wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy
uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono
uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw
przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub
oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do
tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie
złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

« powrót