Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
25.01.2017

Postępowanie upadłościowe Władysława Sobczaka

Postępowanie upadłościowe Władysława Sobczaka

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 33/16 „of”.

  
Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Władysława Sobczaka - osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 300420007891,
zamieszkałego w Krośnie Odrzańskim ( sygnatura akt V GUp 33/16 )
zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2017 r. syndyk złożył uzupełniającą
listę wierzytelności nr. 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w
sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12
pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do
sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku
wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy
uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono
uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw
przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub
oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do
tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie
złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

« powrót