Rodzina 500+

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uruchomił za pośrednictwem portalu ePUAP znajdującego się pod adresem http://epuap.gov.pl możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty można składać po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/register.

Posiadacz konta może rozpocząć korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej po zalogowaniu do portalu ePUAP.

Adres Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - ePUAP:

/oswfb2418b/skrytka

Podpis elektroniczny:
Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

UNIZETO,
Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum,
Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Pod wskazanymi wyżej adresami stron internetowych zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.),
  • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 162 ze zm.),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 180),
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. z sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 584).

UWAGA!

Drogą elektroniczną nie mogą być wnoszone pisma procesowe, w tym m.in. pozwy, wnioski i oświadczenia,
w postępowaniu sądowym.

W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

  • Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.poz.1311]
  • Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2016.poz.1358],

których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad systemem, który zostanie wdrożony w sądach powszechnych.

Aktualnie Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na platformie ePUAP nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa we wskazanych przepisach.