Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
05.06.2020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego.

Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/3/20

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  SĘDZIEGO

 

I. Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

II. Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1)    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4)    ukończył 24 lata.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012 r. poz.1270).

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1)   znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości,

2)   znajomość techniki pracy biurowej ,w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów
- pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),

3)   wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

4)   odpowiedzialność i odporność na stres.

 

V. I etap konkursu odbędzie się w dniu 10.07.2020r. w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, II etap konkursu i III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 20.07.2020r.
II i III etap konkursu odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (sala konferencyjna nr 413 , IV piętro) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawieprzeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228)

 

VI. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składaw terminie do dnia 06.07.2020r. dogodz. 15 00  w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:

       („Oferta na stanowisko asystenta sędziego  – OK/KON/102/3/20 ”).

Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie sądu albo przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Sądu (pok. 409,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

Oddział  Kadr 

Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2 ; 65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

Wniosek, oświadczenia  winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

VII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;

2)      własnoręcznie sporządzony (w całości napisany własną ręką) opisowy (nie CV) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4)      oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

5)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)      oświadczenie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE - załącznik

8)     Klauzula zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych – załącznik

9)     Klauzula zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie wizerunku twarzy - załącznik

(ZAŁĄCZNIKI _zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania)

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

VIII. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu - testu zostanie umieszczona w dniu 10.07.2020r. o godz. 15na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zielona-gora.sr.gov.pl/bip/.

W dniu 20.07.2020r. , po zakończeniu II etapu konkursu kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani III etapowi konkursu.

 

 

 

Zielona Góra, dnia 05.06.2020r.

« powrót