Rodzina 500+

Zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego

Status prawny
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
jako jednostka sądownictwa powszechnego realizuje zadania stawiane sądom powszechnym:

- "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd\" (Konstytucja RP art. 45)
- "Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach\" (Konstytucja RP art. 60)


PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 z późniejszymi zmianami);

 2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1203);

 3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 poz. 707);

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013 poz. 1411);

 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2013 poz. 69);

 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.z 2014 r. poz.259);

 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  (Dz. U. z 2012 r.poz. 1223);

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz.U. Nr 106, poz. 1160);

9. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2003 r. Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami);

 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r. poz. 1476);

 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późniejszymi zmianami);

 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907);

 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330);

14. oraz ustawa o kuratorach i inne Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulujące sprawy komorników, notariuszy, adwokatów, ławników, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, oraz działanie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, sądów gospodarczych oraz archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.