Rodzina 500+

Zadania poszczególnych jednostek

Zadania jednostek organizacyjnych
I Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.

II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego.
Sekcja Wykonawcza - do wykonywania orzeczeń we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych Wydziału Karnego.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do rozpoznawania spraw:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

V Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw gospodarczych i cywilnych, powierzonych sądom gospodarczym.
Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych - do:
a) rozpoznawania spraw upadłościowych z obszaru właściwości Wydziału Gospodarczego,
b) rozpoznawania spraw w postępowaniu naprawczym z obszaru właściwości Wydziału Gospodarczego.

VI Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

VII Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego.
Sekcja Wykonawcza - do wykonywania orzeczeń we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych Wydziału Karnego;

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - do prowadzenia rejestru:
a) przedsiębiorców,
b) stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
c) dłużników niewypłacalnych,
oraz udzielanie informacji z Rejestrów za pomocą Delegatury Centralnej Informacji KRS.

IX Wydział Egzekucyjny - do prowadzenia spraw z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym oraz spraw wpisywanych dotychczas w repertorium „Co" Wydziału Cywilnego.


Każdym z wydziałów kieruje Przewodniczący Wydziału, a jego czynności oraz czynności przewodniczącego posiedzenia i sędziów określa tytuł II, dział I, rozdział 2 „Czynności przewodniczącego,....\\\" w Regulaminie wewnętrznym urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 listopada 1987 roku. Ponadto każdy z wydziałów ma oddzielny sekretariat, a pracę sekretariatu organizuje Kierownik Sekretariatu.
Kierownik Oddziału, sekretariatu i sekcji obok czynności wymienionych w ich szczegółowych zakresach czynności, będących integralną częścią niniejszego regulaminu organizacyjnego ma następujące obowiązki:
- organizowanie pracy odpowiednio wydziału, oddziału i sekcji, w tym opracowywanie podziału i zakresów czynności podległych pracowników;
- bieżące kontrolowanie zadań przez pracowników wydziału, oddziału i sekcji;
- informowanie Prezesa (Wiceprezesa), Przewodniczącego Wydziału lub Kierownika Finansowego sądu (w zależności od podległości) o stanie i biegu spraw należących do zakresu działania wydziału, oddziału i sekcji;


Oddział Administracyjny - do zakresu działania należą:
1. sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,
2. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
3. sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
4. prowadzenie Biura Podawczego i ewidencji dowodów rzeczowych,
5. nadzór nad Archiwum zakładowym,
6. prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego,
7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 - t.j. z późn. zm.),
8. nadzór nad właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowością stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne oddziały i samodzielne sekcje lub stanowiska funkcjonujące w Sądzie,
9. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych Sądu,
10. poświadczanie liczby stron w księgach biurowych i legalizacja dokumentów,
11. prowadzenie kontrolki odpisów skarg doręczonych (KOSD),
12. prowadzenie wykazu „OZ",
13. przyjmowanie skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.7)) i załatwianie zgodnie z przepisami działu VIII K.p.a. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
14. prowadzenie rejestrów spraw i spisów spraw dla korespondencji wpływającej do Prezesa i Wiceprezesa,
15. prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Prezesa Sądu,
16. prowadzenie spraw kuratorów społecznych,
17. dostęp do informacji publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
18. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 
 
Oddział Kadr - do zakresu działania należą:
1. sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów,
2. przeprowadzanie konkursów na stanowiska urzędnicze,
3. prowadzenie sprawozdawczości kadrowej,
4. organizacja staży kierowanych z Urzędu Pracy,
5. ewidencjonowanie szkoleń dla sędziów i pracowników sądowych,
6. prowadzenie spraw związanych z potrzebami etatowymi sądu,
7. okresowa ocena kwalifikacyjna urzędników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1838),
 
 
 
Oddział Gospodarczy - do zakresu działania należą:
1. prowadzenie zamówień publicznych w zakresie dokonywania wydatków bieżących,
2. sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
3. sprawy administrowania nieruchomościami Sądu Rejonowego,
4. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,
5. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,
6. utrzymanie ładu i porządku w obiektach sądu,
7. prowadzenie spraw podatkowych i opłat lokalnych związanych z administrowaniem nieruchomościami Sądu Rejonowego,
8. prowadzenie sekretariatu Dyrektora Finansowego Sądu.


Oddział Finansowy - do zakresu działania należy:
1. opracowanie projektu budżetu Sądu Rejonowego,
2. wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego,
3. kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
4. prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego.

Czynności wykonywane przez Głównego Księgowego określa ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.