Rodzina 500+

Oferty Pracy

 

 

 

LISTA  KANDYDATÓW

spełniających wymagania formalne na trzy wolne stanowiska asystenta sędziego

w pełnym wymiarze czasu pracy

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 

I. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228) Komisja konkursowa podaje listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego:

 

Lp.

Nazwisko i Imię

 1.  

MARUSZCZAK  ANETA

 1.  

RÓŻYCKI  WOJCIECH

 1.  

SZATKOWSKA MAGDALENA

  

II.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 25 MAJA 2018r. (PIĄTEK)
w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (sala konferencyjna Nr 413 _ IV PIĘTRO) od godz. 9 00 na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r.  poz.1228).

 

Po zakończeniu II etapu konkursu kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani III etapowi konkursu – rozmowie kwalifikacyjnej.

 

III.  Przy wejściu na salę należy okazać dowód osobisty.

 

 

                                   Przewodniczący  Komisji

 

*****************************************************************************************************************************

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

na staż urzędniczy

na jedno wolne stanowisko stażysty

(docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje nazwisko kandydata wybranego na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym) Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 

 

Pani  INGA  SZEPIELEWICZ - zam. Zielona Góra

 

 

UZASADNIENIE  DECYZJI:

 1. znajomość zasad niezbędnych zgodnie z ogłoszeniem konkursowym i najwyższy stopień spełnienia wymagań dodatkowych w oparciu o II i III etap konkursu.
 2. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

 

Na podstawie art. 3 b ust. 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Dyrektor  Sądu podaje listę rezerwową :

Lp.

Nazwisko  i Imię

 1.

WIŚNIEWSKA  MARTA

 2.

KULIŃSKI   ARTUR

 3.

CYTRYCKA  EWA

 4.

CYRANKOWSKA  ANETA

 5.

WRÓBEL  ANNA

 6.

KOŁPAK  MAGDALENA

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Złożone  na konkurs kserokopie dokumentów kandydatów można odebrać w ciągu trzech miesięcy w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze, Plac Słowiański nr 2 , pokój nr  410.

                                                                                           

 

   Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                         w  Zielonej  Górze         

 

                                                                                                 Ewa  Ganczar  - Bistułańska

 

« powrót

 *****************************************************************************************************************************

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy

na jedno wolne stanowisko stażysty

(docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014r. poz.400) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

1.

KULIŃSKI   ARTUR

2. 

SZEPIELEWICZ  INGA

3. 

WIŚNIEWSKA  MARTA

4. 

CYTRYCKA  EWA

5. 

WRÓBEL  ANNA

6. 

KOŁPAK  MAGDALENA

7. 

CYRANKOWSKA  ANETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZECI etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna zostanieprzeprowadzona w dniu 7 MAJA 2018r. (PONIEDZIAŁEK) w Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2, w sali konferencyjnej nr 413 (IV piętro) od godz. 10 00 .

 

Kandydaci będą proszeni zgodnie z pozycją na liście.

 

Informacja dotycząca wyniku konkursu zostanie podana w dniu 08.05.2018r.  o godz. 15 00 na stronie internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip. 

        

Przy wejściu na salę należy okazać dowód osobisty.                                                                                        

 

sekretarz komisji

 

 *********************************************************************************************************************************

Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/1/18

 

 

LISTA  KANDYDATÓW

spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko asystenta sędziego

w pełnym wymiarze czasu pracy

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 

I. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228) Komisja konkursowa podaje listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego:

 

Lp.

Nazwisko   i Imię

1.

MAJCHEREK  SYLWIA

2.

MARUSZCZAK  ANETA

3.

POLAŃSKI    PAWEŁ

4.

RÓŻYCKI    WOJCIECH

  

II.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 4 KWIETNIA 2018r. (ŚRODA) w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (sala konferencyjna Nr 413 _ IV PIĘTRO) od godz. 9 00 na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r.  poz.1228).

 

Po zakończeniu II etapu konkursu kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani III etapowi konkursu – rozmowie kwalifikacyjnej.

 

III.  Przy wejściu na salę należy okazać dowód osobisty.

 

 

                                   Przewodniczący  Komisji

 

*********************************************************************************************************************************

 

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/2/18

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STAŻ URZĘDNICZY

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 246 j.t.) :

 

I.  Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  ogłasza nabórkandydatów na staż urzędniczy   na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo archiwisty w Krajowym Rejestrze Sądowym) Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.  

 

II.  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury 

      (Dz.U.  z 2017r.,   poz. 246 t.j.) urzędnikiem może zostać osoba:

1)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      o nieposzlakowanej opinii;

3)     która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

III. Wymagania niezbędne:

1)      co najmniej wykształcenie średnie oraz  zdany egzamin maturalny ;

2)      dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),

3)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm. oraz z 2017r. poz. 166),

4)      znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U z 2004 r. Nr 46 poz.443) oraz z Ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.),

5)      nieposzlakowana opinia  i wysoki poziom kultury osobistej oraz  umiejętność pracy w zespole,

6)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres,

7)      umiejętność pracy pod presją czasu,

8)      dokładność i odpowiedzialność.

 

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1)      co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

2)      kurs archiwalny I i II stopnia,

3)      dyspozycyjność,

4)      sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

5)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

6)      umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,

7)      prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,

8)      znajomość przepisów obowiązujących sądzie,

9)      znajomość struktury sądu.

 

 

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty _docelowo archiwisty w Krajowym

     Rejestrze Sądowym :

 

1. Obsługa systemu RFID, w tym:

a)      ewidencja: ręczne wprowadzanie akt do systemu, modyfikacja danych oraz zakładanie akt rejestrowych, nowych tomów i znakowanie akt Tag-iem ;

b)      zamówienia: udostępnienie i wypożyczenie akt ze składnicy do wydziału i czytelni akt;

c)      zwrot akt: przyjmowanie akt z wydziału i czytelni;

d)      przyjmowanie akt do brakowania: selekcja i nadzór akt przekazanych do zniszczenia, prowadzenie dokumentacji brakowania;

e)      przekazanie akt do Archiwum Państwowego;

f)       wycofanie akt: przekazywanie akt wg właściwości.

2. Obsługa urządzeń systemu RFID, w tym zgłaszanie usterek i awarii.

3. Porządkowanie i podkładanie akt rejestrowych pod numer w przydzielonych pomieszczeniach.

 

 

VI. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra

        Sprawiedliwości z dnia  17.01.2008r. (Dz.U. z 2014r  poz.400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu  i  sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i  prokuraturze i odbędzie się w trzech etapach:

1)      Pierwszy etap-selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i wymaganych oświadczeń,

2)      Drugi etap - TEST  z zakresu przepisów archiwalnych,

3)      Trzeci etap-część ustna – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

VII.  Kandydat na umowę o pracę na staż urzędniczy (docelowo na urzędnika sądowego)  zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa  w terminie do dnia 10 kwietnia 2018r. dogodz. 15 00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:(„oferta na staż urzędnika sądowego – OK/KON/102/2/18 ”).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                    Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

  

VIII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach;

4)      podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ( z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego, życiorys ,

5)      (CV),

6)      oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z  29.08.1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 t.j. z późn. zm)

           do celów rekrutacji,

8)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

  

IX. Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu oraz szczegóły przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną umieszczone w dniu 13 kwietnia 2018r. o godz. 15 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/

 

X. Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 410 w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

Zielona Góra, dnia 19.03.2018r

 

 *********************************************************************************************************************************

Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/1/18

 

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  SĘDZIEGO

 

         I. Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym          wymiarze do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

         II.  Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z          2016r. poz. 2062 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

 4. ukończył 24 lata.

   

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012 r. poz.1270).

   

  IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości;

 2. znajomość techniki pracy biurowej ,w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów - pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax);

 3. wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;

 4. odpowiedzialność i odporność na stres.

    

  V. I etap konkursu odbędzie się w dniu 26.03.2018r. w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, II etap konkursu i III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 04.04.2018r. II i III etap konkursu odbędzie się w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 6 (AULA), na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228)

   

  VI. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składaw terminie do dnia  21.03.2018r. dogodz. 15 00  w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:

         („Oferta na stanowisko asystenta sędziego  – OK/KON/102/1/18 ”).

  Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze , Plac Słowiański 2  (pok. 410,  IV piętro)  albo przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

  Oddział  Kadr 

  Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

  Pl. Słowiański 2

  65-069 Zielona Góra

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

 2. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

   

  Wniosek, oświadczenia  winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

   

  VII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;

 2. własnoręcznie sporządzony (w całości napisany własną ręką) opisowy (nie CV) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016r. poz.922 t.j.) w celu rekrutacji;

 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

    

  VIIILista kandydatów dopuszczonych do II etapu - testu zostanie umieszczona w dniu 27.03.2018r. o godz. 15 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zielona-gora.sr.gov.pl/bip/.

  W dniu 04.04.2018r. , po zakończeniu II etapu konkursu kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani III etapowi konkursu.

   

  Prezes Sądu Rejonowego

  w  Zielonej Górze

   

                                                          Wojciech  Górniak

 *********************************************************************************************************************************

  Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/2/17

 

 

 

WYNIKI  KONKURSU

 

na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego

w pełnym wymiarze na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo)

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

 

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r.
w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje WYNIKI KONKURSU na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo)do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

PUNKTACJA

 1.  

 

FIEŃKO  PATRYCJA

II etap:

Test  pisemny – 22 pkt.

Praca pisemna –   9 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 9 pkt.

Razem II i III etap: 40  pkt.

 1.  

 

PYDYNIAK  ANNA

II etap:

Test  pisemny – 20 pkt.

Praca pisemna –   9 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 9 pkt.

Razem II i III etap: 38 pkt.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Prezes  Sądu  Rejonowego

                                                                                                            w  Zielonej  Górze

 

                                                                                                             Wojciech  Górniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************************************************************************************************

 

Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/2/17

 

 

LISTA  KANDYDATÓW

spełniających wymagania formalne na dwa wolne stanowiska

asystenta sędziego

w pełnym wymiarze na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo)

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

 

I. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228) Komisja konkursowa podaje listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na asystenta sędziego:

 

Lp.

Nazwisko   i Imię

1.

 FIEŃKO    PATRYCJA

2.

 KRAWCZYK    ADRIANA

3.

 MUSZ    ANGELIKA

4.

 PYDYNIAK    ANNA

5.

 TROCIUK    JAKUB

 

 

II.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 16 LISTOPADA 2017r. (CZWARTEK) w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 6 (AULA_PIĘTRO  II  ) od godz. 10 00 na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r.  poz.1228).

 

Po zakończeniu II etapu konkursu  kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani III etapowi konkursu – rozmowie kwalifikacyjnej.

 

III.  Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.

 

                                                                                                          Przewodniczący  Komisji

 

 

 ********************************************************************************************

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/1/17

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

                          

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje nazwisko kandydata wybranego na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu do Wydziału Sądu Rejonowego w Zielonej Górze tj. :

 

Pani  MONIKA  JARZĘBSKA - zam. Zielona Góra

 

 

UZASADNIENIE  DECYZJI:

 1. znajomość zasad niezbędnych zgodnie z ogłoszeniem konkursowym i najwyższy stopień spełnienia wymagań dodatkowych w oparciu o II i III etap konkursu.
 2. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

 

Na podstawie art. 3 b ust. 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Dyrektor  Sądu podaje listę rezerwową :

LP

NAZWISKO I IMIĘ

1

BOROWIEC  JOANNA

2

TOPOLSKA  MONIKA

3

KULINIAK  JOANNA

4

PIGALSKA  ALEKSANDRA

5

KRÓL    PAULINA

6

JASIEWICZ  MICHAŁ

7

SZYMCZAK   EWELINA

8

JAROMIK  MICHAŁ

9

WYSZKOWSKA  EWELINA

10

PAWŁOWSKA  WIOLETTA

11

JANCEWICZ  MAŁGORZATA

12

ZAPOTOCZNY  EDYTA

13

KOWALCZYK  PAULINA

 

Złożone  na konkurs kserokopie dokumentów kandydatów można odebrać w ciągu trzech miesięcy w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze, Plac Słowiański nr 2 , pokój nr  410.

                                                                                                 Dyrektor Sądu Rejonowego      

                                                                                                         w  Zielonej  Górze                 

                                                                                                  Ewa  Ganczar  - Bistułańska     

 

 ********************************************************************************************

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/1/17

 

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy

na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze

0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego

Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014r. poz.400) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej:

  

Lp.

Nazwisko i Imię

1

TOPOLSKA MONIKA

2

JARZĘBSKA MONIKA

3

BOROWIEC JOANNA

4

SZYMCZAK EWELINA

5

WYSZKOWSKA EWELINA

6

ZAPOTOCZNY EDYTA

7

JAROCIŃSKA ANNA

8

KRÓL PAULINA

9

KULINIAK JOANNA

10

PIGALSKA ALEKSANDRA

11

JASIEWICZ MICHAŁ

12

KURMAN MAŁGORZATA

13

POHREBNY AGNIESZKA

14

KOWALCZYK PAULINA

15

GRZELAK MAŁGORZATA

16

JANCEWICZ MAŁGORZATA

17

JAROMIK MICHAŁ

18

PAWŁOWSKA WIOLETTA

 

TRZECI etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna zostanieprzeprowadzona w dniu 12 PAŹDZIERNIKA 2017r. (CZWARTEK) w Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2, w sali konferencyjnej nr 413 (IV piętro) od godz. 10 00

Kandydaci będą proszeni zgodnie z pozycją na liście.

Informacja dotycząca wyniku konkursu zostanie podana w dniu13.10.2017r. o godz. 15 00 na stronie internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip. 

Przy wejściu na salę należy okazać dowód osobisty.                                                                                        

Przewodniczący  Komisji

******************************************************************************************** 

Oznaczenie konkursu : OK/KON/102/2/17

 

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  SĘDZIEGO

 

I. Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na dwa stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo)  do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

II.  Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012 r. poz.1270).

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości;
 2. znajomość techniki pracy biurowej ,w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów - pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),
 3. wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 4. odpowiedzialność i odporność na stres.

  

V. I etap konkursu odbędzie się w dniu 30.10.2017r. w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, II etap konkursu i III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 16 listopada 2017r. W zależności od liczby uczestników II etapu, konkurs odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 lub w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze Pl. Słowiański 6, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228)

 

VI. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składaw terminie do dnia  25 października 2017r. dogodz. 15 00  w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:

       („Oferta na stanowisko asystenta sędziego  – OK/KON/102/2/17 ”).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze , Plac Słowiański 2  (pok. 410,  IV piętro)  albo przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Oddział  Kadr 

Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.
 2. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

Wniosek, oświadczenia  winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

VII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony (w całości napisany własną ręką) opisowy (nie CV) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016r. poz.922 t.j.) w celu rekrutacji;
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 

VIIILista kandydatów dopuszczonych do II etapu - testu zostanie umieszczona w dniu 31 października 2017r.  od godz. 12 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zielona-gora.sr.gov.pl/bip/.

W dniu 16 listopada 2017r. , po zakończeniu II etapu konkursu kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani III etapowi konkursu.

 

Prezes Sądu Rejonowego   

w  Zielonej Górze               

 

                                                        Wojciech  Górniak             

 

******************************************************************************************** 

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/1/17

 

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy

na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze

0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego

Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze

                      

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014r. poz.400 tj.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

 

Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej według harmonogramu tj.:

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Miejsce zamieszkania

GODZINA

   1.

BANACH  MARTA

ZIELONA GÓRA

9 00 - 9 30

   2.

BŁAŻEJEWSKA  AGATA

ZIELONA GÓRA

9 00 -   9 30

   3.

BOROWIEC  JOANNA

LUBIN

9 00 -   9 30

   4.

BUGAŁA  FILIP

ZIELONA GÓRA

9 00 -   9 30

   5.

BRZOZOWSKA  EWELINA

ZIELONA GÓRA

9 00 -   9 30

   6.

CHODASEWICZ  BEATA

ZIELONA GÓRA

9 45 - 10 15

   7.

CYFER  PIOTR

ZIELONA GÓRA

9 45 -   10 15

   8.

FRENCEL  ANNA

KROSNO ODRZAŃSKIE

9 45 -   10 15

   9.

GRACZYK  PAULINA

ZIELONA GÓRA

9 45 -   10 15

   10.

GRZELAK  MAŁGORZATA

ZIELONA GÓRA

9 45 -   10 15

   11.

JANCEWICZ  MAŁGORZATA

ZIELONA GÓRA

10 30 – 11 00

   12.

JAROCIŃSKA  ANNA

ZIELONA GÓRA

10 30 -11   00

   13.

JAROMIK  MICHAŁ

ZIELONA GÓRA

10 30 -   11 00

   14.

JARZĘBSKA  MONIKA

ZIELONA GÓRA

10 30 -   11 00

   15.

JASIEWICZ  MICHAŁ

KALSK

10 30 -   11 00

   16.

KOWALCZYK  PAULINA

ZIELONA GÓRA

11 15 - 11 45

   17.

KRÓL  PAULINA

CZERWIEŃSK

11 15 -   11 45

   18.

KULINIAK  JOANNA

ZIELONA GÓRA

11 15 -   11 45

   19.

KURMAN  MAŁGORZATA

ZIELONA GÓRA

11 15 -   11 45

   20.

MARCINIAK  IZABELA

ZIELONA GÓRA

11 15 -   11 45

   21.

MORACZYŃSKA  KINGA

WĘGLINIEC

12   15 - 12 45

   22.

MATERNA  KRZYSZTOF

SULECHÓW

12 15 - 12 45

   23.

NOWAK   JULITA

ZIELONA GÓRA

12 15 - 12 45

   24.

OLSZEWSKA  MAJA

ZIELONA GÓRA

12 15 - 12 45

   25.

PAWŁOWSKA  WIOLETTA

ZIELONA GÓRA

12 15 - 12 45

   26.

PIGALSKA  ALEKSANDRA

ZIELONA GÓRA

13   00 - 13 30

   27.

POHREBNY  AGNIESZKA

ZIELONA GÓRA

13 00 - 13 30

   28.

PRUS  ANNA

ZIELONA GÓRA

13 00 - 13 30

   29.

ROSZAK  BARBARA

ZIELONA GÓRA

13 00 - 13 30

   30.

SZEPIELEWICZ  INGA

ZIELONA GÓRA

13 00 - 13 30

   31.

SZWAJKOWSKA  JUSTYNA

BOJADŁA

13 45 - 14 15

   32.

SZYMCZAK   EWELINA

ZIELONA GÓRA

13 45 -   14 15

   33.

ŚWIERKOWSKA  MAGDALENA

ZIELONA GÓRA

13 45 -   14 15

   34.

TOPOLSKA  MONIKA

ZIELONA GÓRA

13 45 -   14 15

   35.

WRÓBEL  ANETA

ZIELONA GÓRA

13 45 -   14 15

   36.

WYSZKOWSKA  EWELINA

ZIELONA GÓRA

14 30 - 15 00

   37.

ZAPOTOCZNY  EDYTA

LETNICA

14 30 -   15 00

 

 

W dniu  29 września 2017r. (PIĄTEK) od godz. 9 00 zostanie przeprowadzony drugi etap konkursu – test i dyktando (pisanie ze słuchu na komputerze)  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (IV PIĘTRO), w sali konferencyjnej nr 413.

 Test będzie dotyczył znajomości zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm. oraz z 2017r. poz. 166).

 

 1. Informacja dotycząca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu  - rozmowy kwalifikacyjnej – zostanie podana w dniu 3 października 2017r.  na stronie internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/ o godz. 15 00
 2. Oferty przesłane po 20 września 2017r. ale z datą stempla pocztowego do 15.09.2017r. zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym, a kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.          

 

 

Przewodniczący  Komisji

 

******************************************************************************************** 

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/1/17

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STAŻ URZĘDNICZY

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 246 j.t.) :

 

I.  Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy 

     na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) wymiarze 0,75 etatu

     do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

   

II.  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury 

      (Dz.U.  z 2017r.,   poz. 246 t.j.) urzędnikiem może zostać osoba:

1)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      o nieposzlakowanej opinii;

3)     która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)     posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

III. Wymagania niezbędne:

1)      co najmniej wykształcenie średnie oraz  zdany egzamin maturalny (preferowane kierunki: prawo i administracja, ekonomiczne),

2)      dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka,          fax),

3)      biegłe pisanie na komputerze i umiejętność pisania ze słuchu,

4)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z          2016r. poz. 2062 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów          sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm. oraz z 2017r. poz. 166),

5)      nieposzlakowana opinia  i wysoki poziom  kultury osobistej oraz  umiejętność pracy w zespole,

6)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres,

7)      umiejętność pracy pod presją czasu,

8)      dokładność i odpowiedzialność.

  

IV. Wymagania dodatkowe:

1)      co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

2)      dyspozycyjność,

3)      sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

4)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

5)      umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,

6)      prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,

7)      znajomość przepisów obowiązujących sądzie,

8)      znajomość struktury sądu.

  

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty na Biurze Podawczym :

1)      przynoszenie korespondencji i jej rozdział do poszczególnych komórek organizacyjnych tut. Sądu, Aresztu Śledczego i Prokuratury w Zielonej Górze,

2)      przyjmowanie bezpośrednio korespondencji od petentów oraz korespondencji dotyczącej Elektronicznego Postępowania Upominawczego i jej rozdział do          poszczególnych wydziałów tut. Sądu,

3)      odbieranie korespondencji z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i jej rozdział do poszczególnych komórek organizacyjnych tut. Sądu,          Aresztu Śledczego i Prokuratury w Zielonej Górze, 

4)      wysyłanie korespondencji wychodzącej z Sądu ze wszystkich komórek organizacyjnych tut. Sądu,

5)      uzupełnianie na bieżąco druków dla interesantów,

6)      sporządzanie sprawozdań dotyczących nadawanych przesyłek przez Sąd,

7)      w razie potrzeby wykonywanie czynności związanych z obsługą Czytelni Akt,

8)      odpowiadanie materialnie za przyjmowanie i wysyłanie korespondencji sądowej.

 

VI. W przypadku utworzenia listy rezerwowej kandydaci mogą zostać zatrudnieni w wydziale.

      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty w wydziale:

1)      rozpisywanie posiedzeń,

2)      protokołowanie na rozprawach i sporządzanie wokand,

3)      chronologiczne i staranne prowadzenie akt sądowych,

4)      wykonywanie zarządzeń sędziego lub referendarza sądowego,

5)      czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw,

6)      wprowadzanie danych do wymaganych systemów,

7)      wykonywanie wszystkich czynności w sprawach będących w referacie sędziego lub referendarza sądowego,

8)      wykonywanie prac administracyjno – biurowych.

 

VIIKonkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra

        Sprawiedliwości z dnia  17.01.2008r. (Dz.U. z 2014r  poz.400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu 
        i  sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i  prokuraturze i odbędzie się

        w trzech etapach:

1)     Pierwszy etap selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi          wykształcenia i wymaganych oświadczeń,

2)     Drugi etap - praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (  test i dyktando – pisanie ze słuchu na          komputerze),

3)     Trzeci etap-część ustna – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania          w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

VIII.  Kandydat na umowę o pracę na staż urzędniczy (docelowo na urzędnika sądowego)  zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa  w terminie do dnia 15 września 2017r. do godz. 15 00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: („oferta na staż urzędnika sądowego – OK/KON/102/1/17 ”).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                   Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej          operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu          konkursu.

 

IXDo zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach;

4)      podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ( z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem          telefonu kontaktowego, życiorys ,

5)      (CV),

6)      oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z          ustawą z  29.08.1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 t.j. z późn. zm) do celów rekrutacji,

8)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe          oraz że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

  

XLista kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu oraz szczegóły przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną umieszczone w dniu 20 września 2017r. o godz. 15 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 oraz na stronie internetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/

 

XI. Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 410 w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

Zielona Góra, dnia 30.08.2017r.

 

******************************************************************************************** 

Nr konkursu: OK/KON/4/16

 

 

WYNIKI  KONKURSU

 

na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego tj.

- jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w wymiarze  1 etatu

   - jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w wymiarze  0,5 etatu

do Sądu Rejonowego w  Zielonej  Górze

 

I. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje WYNIKI KONKURSU na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze :

 

Lp.

Nazwisko   i Imię

PUNKTACJA

    

 

MORDAL    MATEUSZ

II etap:

Test  pisemny – 34 pkt.

Praca pisemna   –   9 pkt.

III etap:

Rozmowa   kwalifikacyjna: 8 pkt.

Razem II i   III etap:  51  pkt.

 2.

SOBOL    JUSTYNA

II etap:

Test  pisemny – 30 pkt.

Praca pisemna   –   8 pkt.

III etap:

Rozmowa   kwalifikacyjna: 8 pkt.

Razem II i   III etap: 46  pkt.

 

II.  Zgodnie z § 12 ust.2 pkt. 2   Rozporządzenia Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

     podaje REZERWOWĄ LISTĘ  KANDYDATÓW na wolne stanowisko asystenta 

     sędziego do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  :

 

Lp.

Nazwisko   i Imię

PUNKTACJA

 1.  

DENDERSKA  MAŁGORZATA

II etap:

Test  pisemny – 31 pkt.

Praca pisemna   –   8 pkt.

III etap:

Rozmowa   kwalifikacyjna: 6 pkt.

Razem II i   III etap:  45  pkt.

2.    

CELMEROWSKA  JOANNA

II etap:

Test  pisemny – 28 pkt.

Praca pisemna   –   6 pkt.

III etap:

Rozmowa   kwalifikacyjna: 9 pkt.

Razem II i   III etap:   43  pkt.

3.

DĄBROWSKA  KLAUDIA

II etap:

Test  pisemny – 29 pkt.

Praca pisemna   –   6 pkt.

III etap:

Rozmowa   kwalifikacyjna:5 pkt.

Razem II i   III etap:  40  pkt.

4. 

BARYŁA    JOANNA

II etap:

Test  pisemny – 26 pkt.

Praca pisemna   –   7 pkt.

III etap:

Rozmowa   kwalifikacyjna: 5 pkt.

Razem II i   III etap:  38  pkt.

5.

CZAPRAGA    ŁUKASZ

II   etap:

Test  pisemny – 28 pkt.

Praca pisemna   –   5 pkt.

III etap:

Rozmowa   kwalifikacyjna: 4 pkt.

Razem II i   III etap:  37  pkt.

 

 

 

                                                                                                   Prezes  Sądu  Rejonowego

                                                                                                            w  Zielonej  Górze          

 

                                                                                                            Wojciech  Górniak         

 

 

*******************************************************************************************  

Nr konkursu : OK/KON/4/16

 

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  SĘDZIEGO

 

 

I. Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska asystenta

    sędziego tj.

   - jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w wymiarze  1 etatu

   - jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w wymiarze  0,5 etatu

    do Sądu Rejonowego w  Zielonej  Górze.

 

II.  Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012 r. poz.1270).

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości;
 2. znajomość techniki pracy biurowej ,w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów - pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),
 3. wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;
 4. odpowiedzialność i odporność na stres.

  

V. Konkurs składający się z II etapu – testu i III etapu – rozmowy kwalifikacyjnej,  przeprowadzony zostanie w dniu 19 GRUDNIA 2016r. w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2, w sali konferencyjnej nr 413 (IV piętro), na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228)

 

VI. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składaw terminie do dnia  06 grudnia  2016r. dogodz. 15 00  w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:

     

  („Oferta na wolne stanowisko asystenta sędziego  – OK/KON/4/16 ”).

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze , Plac Słowiański 2  (pok. 410,  IV piętro)  albo przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Oddział  Kadr 

Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.
 2. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

Wniosek, oświadczenia  winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

VII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko  asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys (w całości napisany własną ręką) i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm) w celu rekrutacji;
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

  

VIIILista kandydatów dopuszczonych do II etapu - testu zostanie umieszczona w dniu 09 grudnia 2016r.  od godz. 15  na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zielona-gora.sr.gov.pl/bip/.

W dniu 19 grudnia 2016r. , po zakończeniu II etapu konkursu  kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani III etapowi  konkursu.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w  Zielonej Górze

 

 Wojciech  Górniak

 

******************************************************************************************* 

Nr konkursu: OK/KON/03/16

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

na jedno wolne stanowisko specjalisty ds. bhp wymiarze 0,20 etatu

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

                             

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje nazwisko kandydata wybranego na jedno wolne stanowisko specjalisty ds. bhp wymiarze 0,20 etatu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 

PanKRZYSZTOF  WOLSKI  zam.  ZIELONA GÓRA

 

 

UZASADNIENIE  DECYZJI:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP.
 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.

 

Na podstawie art. 3 b ust. 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1241 z późn zm.) Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje listę rezerwową :

 

Lp

Nazwisko i Imię

1

WYLEGAŁA  AGNIESZKA

2

PRUSKI  STANISŁAW

 

Złożone  na konkurs kserokopie dokumentów kandydatów można odebrać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze, Plac Słowiański nr 2 , pokój nr  410.

 

                                                                                                 Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                         w  Zielonej  Górze

 

                                                                                                 Ewa  Ganczar  - Bistułańska

 

*******************************************************************************************

 Nr konkursu: OK/KON/3/16

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

 

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na jedno wolne stanowisko

 specjalisty ds. bhp wymiarze 0,20 etatu

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

                       

 

                       Zgodnie z § 9 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014r. poz.400) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Miejsce zamieszkania

1.

PRUSKI   STANISŁAW

ZIELONA  GÓRA

2.

 WOLSKI    KRZYSZTOF

ZIELONA  GÓRA

3.

WYLEGAŁA  AGNIESZKA

GORZÓW WLKP.

 

TRZECI  etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w  dniu  30  MAJA  2016r. (PONIEDZIAŁEK)  w  budynku  Sądu  Rejonowego  w  Zielonej  Górze  Pl.  Słowiański  2,  w  sali konferencyjnej  nr  413  (IV piętro)  od  godz.  10 00 .

 

Kandydaci  będą  proszeni  według  kolejności  alfabetycznej

 

Informacja  dotycząca  wyniku  konkursu   zostanie  podana    w  dniu  31 maja  2016r.
o godz. 15 00
na  stronie  internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.pl   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/ o godz. 15 00

 

Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.

 

Przewodniczący  Komisji

 

*******************************************************************************************

Nr konkursu: OK/KON/3/16

                                                                                                                        

 

ZMIANA TERMINU

 

drugiego etapu konkursu na jedno wolne stanowisko

 specjalisty ds. bhp wymiarze 0,20 etatu

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

                      

 

W dniu 18 maja 2016r. (ŚRODA) od godz. 10 00 zostanie przeprowadzony drugi etap konkursu – test z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY oraz p.poż w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (IV PIĘTRO), w sali konferencyjnej nr 413.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu tj. :

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Miejsce zamieszkania

1.

IGNASZEWSKA  ANNA

ZIELONA  GÓRA

2.

PRUSKI   STANISŁAW

ZIELONA  GÓRA

3.

SOŁTYSIK-ŚLIWA   ANNA

ZBĄSZYŃ

4.

WOLSKI    KRZYSZTOF

ZIELONA  GÓRA

5.

WYLEGAŁA  AGNIESZKA

GORZÓW WLKP.

 

I.                Informacja dotycząca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu  - rozmowy kwalifikacyjnej – zostanie podana w dniu 19 maja 2016r. na  stronie  internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.pl  raz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/ o godz. 15 00
II.                Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.Kandydaci będą  proszeni  w  kolejności  alfabetycznej.         

                                                                      

 

Przewodniczący  Komisji

**********************************************************************************

Nr konkursu: OK/KON/3/16

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na jedno wolne stanowisko

 specjalisty ds. bhp wymiarze 0,20 etatu

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

                      

 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014r. poz.400 tj.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu tj. :

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Miejsce zamieszkania

IGNASZEWSKA  ANNA

ZIELONA  GÓRA

PRUSKI   STANISŁAW

ZIELONA  GÓRA

3

SOŁTYSIK-ŚLIWA   ANNA

ZBĄSZYŃ

WOLSKI    KRZYSZTOF

ZIELONA  GÓRA

WYLEGAŁA  AGNIESZKA

GORZÓW WLKP.

 

W dniu 12 maja 2016r. (CZWARTEK) od godz. 10 00 zostanie przeprowadzony drugi etap konkursu – test z zakresu BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY oraz p.poż w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (IV PIĘTRO), w sali konferencyjnej nr 413.

 

 1. Informacja dotycząca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu  - rozmowy kwalifikacyjnej – zostanie podana w dniu 13 maja 2016r. na  stronie  internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.pl  raz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/ o godz. 15 00
 2. Oferty przesłane po 25 kwietnia 2016r. ale z datą stempla pocztowego do 20.04.2016r. zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym, a kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.Kandydaci będą  proszeni  w  kolejności  alfabetycznej.         

                                                                      

Przewodniczący  Komisji

                                                                                         

 

 

 

 *******************************************************************************

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/3/16

 

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE 

na stanowisko

specjalisty ds. BHP

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1241 j.t..) :

 

 1.       I.            Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górzeogłasza nabórkandydatów na jedno wolno stanowisko specjalisty ds. bhp wymiarze 0,20 etatu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

 

 

 1. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury 

      (Dz.U.  z 2015r.,   poz. 1241 t.j. z poźn.zm) urzędnikiem może zostać osoba:

1)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      o nieposzlakowanej opinii;

3)     która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

1)      wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)       co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

3)      bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową,

4)      dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),

5)      nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole,

6)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1)      dyspozycyjność,

2)      odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

3)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

4)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm.).

 

 

 1. Do zakresu działania służby bhp należy :

 

 

WYKAZ   USŁUG

zgodnie z § 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. (Dz.U z 1997r. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.)

 

    

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2)      bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)      sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)      udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)      udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6)      udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)      zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)      przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9)      udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,    

10)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

11)  prowadzenie rejestrów, kompletowaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

12)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

13)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

14)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

15)  współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

16)  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

17)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

18)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a)  podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

19)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

20)  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

21)  Przeprowadzanie szkoleń wstępnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm).

22)   Przeprowadzanie szkoleń okresowych z zakresu BHP z rozszerzeniem zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm.)

 

 

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. (Dz.U. z 2014r  poz.400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i odbędzie się w trzech etapach:

a)      Pierwszy etap : selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i wymaganych oświadczeń;

b)      Drugi etap : test z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż;

c)      Trzeci etap : część ustna , rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kandydat na umowę o pracę na stanowisko specjalisty ds. bhp  zgłoszenie
  o przystąpieniu do konkursu
  składaw terminie do dnia 20 kwietnia 2016r. dogodz. 15 00
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

(„oferta na głównego specjalistę ds. BHP – OK/KON/3/16 ”).

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410, IV piętro) lub przesłać na adres:

                                    Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

 

 

 1. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4)      podanie, życiorys (CV) i list motywacyjny;

5)      oświadczenie kandydata dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 t.j. z późn. zm) do celów rekrutacji;

7)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

 

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu oraz szczegóły przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną umieszczone w dniu 25 kwietnia 2016r. o godz. 15 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/

 

 

 

Zielona Góra, dnia 05.04.2016r.

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************************************

Zarządzenie Nr 5/2016

Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

z dnia 05 kwietnia 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu

na stanowisko specjalisty ds. bhp

do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 

        Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia  17.01.2008r.  (Dz.U. 2014r., poz. 400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i  prokuraturze zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W dniu 05 kwietnia 2016r. ogłaszam nabórkandydatów na stanowisko specjalisty ds. bhp wymiarze 0,20 etatu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

 1. Kandydat na umowę o pracę na stanowisko specjalisty ds. bhp,zgłoszenie o przystąpieniu do konkursuskładaw terminie do dnia 20 kwietnia 2016r. do godz. 15 00 w zamkniętej kopercie dopiskiem: „oferta na specjalistę ds.BHPOK/KON/3/16”.

 

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczonaw dniu 25 kwietnia 2016r. na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl        

§ 2

 Traci moc Zarządzenie Dyrektora Sądu  Rejonowego w Zielonej Górze z dnia  31.03.2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego specjalisty ds. bhp do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************************************

 Nieaktualne na podstawie zarządzenia Nr5/16Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 05 kwietnia 2016r.

 

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/3/16

 

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE 

na stanowisko

głównego specjalisty ds. BHP

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1241 j.t..) :

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górzeogłasza nabórkandydatów na jedno wolno stanowisko głównego specjalisty ds. bhp wymiarze 0,20 etatu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

 

 

 1. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury 

      (Dz.U.  z 2015r.,   poz. 1241 t.j. z poźn.zm) urzędnikiem może zostać osoba:

1)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      o nieposzlakowanej opinii;

3)     która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

1)      wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)       co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp,

3)      bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową,

4)      dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),

5)      nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole,

6)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1)      dyspozycyjność,

2)      odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

3)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

4)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm.).

 

 

 1. Do zakresu działania służby bhp należy :

 

 

WYKAZ   USŁUG

zgodnie z § 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. (Dz.U z 1997r. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.)

 

    

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2)      bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)      sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)      udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)      udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6)      udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)      zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)      przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9)      udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,    

10)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

11)  prowadzenie rejestrów, kompletowaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

12)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

13)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

14)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

15)  współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

16)  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

17)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

18)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a)  podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

19)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

20)  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

21)  Przeprowadzanie szkoleń wstępnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm).

22)   Przeprowadzanie szkoleń okresowych z zakresu BHP z rozszerzeniem zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm.)

 

 

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. (Dz.U. z 2014r  poz.400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i odbędzie się w trzech etapach:

a)      Pierwszy etap : selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i wymaganych oświadczeń;

b)      Drugi etap : test z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż;

c)      Trzeci etap : część ustna , rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kandydat na umowę o pracę na stanowisko głównego specjalisty ds. bhp  zgłoszenie
  o przystąpieniu do konkursu
  składaw terminie do dnia 15 kwietnia 2016r. dogodz. 15 00
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

(„oferta na głównego specjalistę ds. BHP – OK/KON/3/16 ”).

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410, IV piętro) lub przesłać na adres:

                                    Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

 

 

 1. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4)      podanie, życiorys (CV) i list motywacyjny;

5)      oświadczenie kandydata dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 t.j. z późn. zm) do celów rekrutacji;

7)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

 

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu oraz szczegóły przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną umieszczone w dniu 20 kwietnia 2016r. o godz. 15 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/

 

 

 

Zielona Góra, dnia 31.03.2016r.

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

Nr konkursu: OK/KON/02/16

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) wymiarze 0,75 etatu do Wydziału Sądu Rejonowego  w  Zielonej Górze

                             

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje nazwisko kandydata wybranego na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) wymiarze 0,75 etatu do Wydziału Sądu Rejonowego w Zielonej Górze tj. :

 

PaniKAMILA  TYSZKO  zam.  SULECHÓW  

 

UZASADNIENIE  DECYZJI:

 • doświadczenie w pracy w resorcie sprawiedliwości,
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sadowej (Dz. Urz MS z dnia 12.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm.),

 

Na podstawie art. 3 b ust. 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1241 z późn zm.)  Dyrektor  Sądu  podaje  listę  rezerwową :

Lp

Nazwisko i Imię

III ETAP

II ETAP

RAZEM

 1.  

Parala Joanna

28,00

9,00

37,00

 1.  

Kuryata Kamila

27,50

8,50

36,00

 1.  

Sarnecka Marta

26,50

9,00

35,50

 1.  

Bartusz Justyna

26,50

7,00

33,50

 1.  

Jasiewicz Michał

24,50

8,50

33,00

 1.  

Kuliniak Joanna

26,00

6,50

32,50

 1.  

Gałat Kinga

27,00

5,00

32,00

 1.  

Olkuśnik Agnieszka

21,00

9,50

30,50

 1.  

Matlakiewicz Joanna

23,00

6,50

29,50

 1.  

Gramera - Żurek Ewa

23,50

5,00

28,50

 1.  

Moraczyńska Kinga

18,50

8,00

26,50

 

Złożone  na konkurs kserokopie dokumentów kandydatów można odebrać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze, Plac Słowiański nr 2 , pokój nr  410.

 

                                                                                                 Dyrektor Sądu Rejonowego      

                                                                                                         w  Zielonej  Górze               

 

                                                                                                 Ewa  Ganczar  - Bistułańska

******************************************************************************************

                                                                                     Nr  konkursu : OK/KON/2/16

 

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu

do Wydziału Sądu Rejonowego  w  Zielonej Górze

 

 

                       Zgodnie z § 9 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014r. poz.400) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Test

Dyktando

 max  6 pkt

RAZEM

max 4 pkt

1

Olkuśnik Agnieszka

3,5

6

9,5

2

Tyszko Kamila

3,5

6

9,5

3

Parala Joanna

4

5

9

4

Sarnecka Marta

4

5

9

5

Jasiewicz Michał

3,5

5

8,5

6

Kuryata Kamila

3,5

5

8,5

7

Moraczyńska Kinga

3

5

8

8

Wilczak Zuzanna

4

4

8

9

Sołkiewicz Karolina

3,5

4

7,5

10

Bartusz Justyna

3

4

7

11

Kołodziej Małgorzata

3

4

7

12

Kuliniak Joanna

3,5

3

6,5

13

Matlakiewicz Joanna

3,5

3

6,5

14

Gałat Kinga

2

3

5

15

Gramera - Żurek Ewa

2

3

5

 

TRZECI  etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona
w  dniu  23  MARCA  2016r.  (ŚRODA)  w  budynku  Sądu  Rejonowego  w  Zielonej  Górze

Pl.  Słowiański  2,  w  sali  konferencyjnej  nr  413  (IV piętro)  od  godz.  10 00 .

 

Kandydaci  będą  proszeni  według  kolejności  alfabetycznej

 

Informacja  dotycząca  wyniku  konkursu   zostanie  podana    w  dniu  25 marca  2016r.
o godz. 15 00
na  stronie  internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.pl   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/ o godz. 15 00

        

Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.                                                                                        

 

Przewodniczący  Komisji

                                                                                       

 

 

 

 

 

******************************************************************************************

Nr konkursu: OK/KON/2/16

 

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

 

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) wymiarze 0,75 etatu

do Wydziału Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 

                      

Zgodnie z § 8  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U.
z 2014r. poz.400 tj.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

 

Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej według harmonogramu  tj.:

 

Nazwisko  i Imię

Miejsce zamieszkania

GODZINA

Bartusz  Justyna

Zielona Góra

9 30 - 10 00

Gałat  Kinga

Zielona Góra

9 30 - 10 00

Gramera – Żurek  Ewa

Zielona Góra

9 30 - 10 00

Jancewicz  Małgorzata

Zielona Góra

9 30 - 10 00

Jaromik  Michał

Zielona Góra

10 15 - 10 45

Jasiewicz  Michał

Kalsk

10 15 - 10 45

Kaczmarek  Agnieszka

Nowogród Bobrzański

10 15 - 10 45

Kołodziej  Małgorzata

Zielona Góra

10 15 - 10 45

Korszun Krystyna

Sulechów

11 30 - 12 00

Kuliniak  Joanna

Zielona Góra

11 30 - 12 00

Kuryata  Kamila

Zielona Góra

11 30 - 12 00

Kuta  Ewa

Zielona Góra

11 30 - 12 00

Łyszczarz  Katarzyna

Zielona Góra

12 15 - 12 45

Materna  Krzysztof

Sulechów

12 15 - 12 45

Matlakiewicz  Joanna

Zielona Góra

12 15 - 12 45

Moraczyńska  Kinga

Węgliniec

12 15 - 12 45

Olkuśnik  Agnieszka

Nowa Sól

13 00 - 13 30

Parala  Joanna

Zielona Góra

13 00 - 13 30

Piotrowska Magda

Przytok

13 00 - 13 30

Sarnecka  Marta

Zielona Góra

13 00 - 13 30

Skórzewska  Agnieszka

Zielona Góra

13 45 - 14 15

Sołkiewicz  Karolina

Zielona Góra

13 45 - 14 15

Szambelan  Sylwia

Nowa Sól

13 45 - 14 15

Tyszko Kamila

Sulechów

13 45 - 14 15

Walas  Barbara

Nowa Sól

14 30 - 15 00

Wawrzyńczak  Julita

Sulechów

14 30 - 15 00

Wilczak  Zuzanna

Zielona Góra

14 30 - 15 00

 

 

W dniu 11 marca 2016r. (PIĄTEK) od godz. 9 30 zostanie przeprowadzony drugi etap konkursu – test i dyktando (pisanie ze słuchu na komputerze)  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (IV PIĘTRO), w sali konferencyjnej
nr 413.  Test będzie dotyczył znajomości zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 12.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm.),

 

 

 1. Informacja dotycząca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu  - rozmowy kwalifikacyjnej – zostanie  podana  w dniu 15 marca 2016r. 
  na  stronie  internetowej  www.zielona-gora.sr.gov.pl   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/ o godz. 15 00

 

 1. Oferty przesłane po 03 marca 2016r. ale z datą stempla pocztowego do 29.02.2016r. zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym, a kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

     III.      Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.          

 

 

                                                                                                   

Przewodniczący  Komisji

                                                                                         

 

 

 

 

*******************************************************************************

Nr konkursu: OK/KON/1/16

 

 

WYNIKI  KONKURSU

 

na  jedno wolne stanowisko  asystenta sędziego

w wymiarze 0,5 etatu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

I. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie   przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje WYNIKI KONKURSU na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w wymiarze 0,5 etatu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze :

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

PUNKTACJA

 1.        

Popadiuk  Adrianna

II etap:

Test  pisemny – 32 pkt.

Praca pisemna –   9 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 9 pkt.

Razem II i III etap: 50 pkt.

 

II. Zgodnie z § 12 ust.2 pkt. 2   Rozporządzenia  Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje  REZERWOWĄ LISTĘ  KANDYDATÓW na  wolne   stanowisko  asystenta sędziego  do  Sądu  Rejonowego w Zielonej  Górze  :

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

PUNKTACJA

 1.      

Michalski  Stanisław

II etap:

Test  pisemny – 22 pkt.

Praca pisemna –   7 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 9 pkt.

Razem II i III etap: 38  pkt.

 

 

                                                                                                   Prezes  Sądu  Rejonowego

                                                                                                            w  Zielonej  Górze

 

                                                                                                            Wojciech  Górniak

 

******************************************************************************************

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/2/16

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE 

NA  STAŻ  URZĘDNICZY

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1241 j.t..) :

I.  Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy 

     na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) wymiarze 0,75 etatu

     do Wydziału Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

     

 

II.  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury 

      (Dz.U.  z 2015r.,   poz. 1241 t.j.) urzędnikiem może zostać osoba:

1)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      o nieposzlakowanej opinii;

3)     która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

III. Wymagania niezbędne:

1)      co najmniej wykształcenie średnie oraz  zdany egzamin maturalny (preferowane kierunki: prawo i administracja, ekonomiczne),

2)      dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),

3)      biegłe pisanie na komputerze i umiejętność pisania ze słuchu,

4)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm.),

5)      nieposzlakowana opinia  i wysoki poziom  kultury osobistej oraz  umiejętność pracy w zespole,

6)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1)      co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

2)      dyspozycyjność,

3)      odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

4)      umiejętność dobrej  organizacji pracy własnej,

5)      umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,

6)      prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań.

 

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty w Wydziale:

a)      rozpisywanie posiedzeń,

b)      protokołowanie na rozprawach i sporządzanie wokand,

c)      chronologiczne i staranne prowadzenie akt sądowych,

d)      wykonywanie zarządzeń sędziego lub referendarza sądowego,

e)      wprowadzanie danych do wymaganych systemów,

f)       wykonywanie wszystkich czynności w sprawach będących w referacie sędziego.

 

 

VI. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

     z dnia  17.01.2008r. (Dz.U. z 2014r  poz.400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu

     przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i  prokuraturze i odbędzie się w trzech

     etapach:

a)      Pierwszy etap selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i wymaganych oświadczeń;

b)      Drugi etap  -  praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego ( test i dyktando – pisanie ze słuchu na komputerze) ;

c)      Trzeci etap - część ustna – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

VII.  Kandydat na umowę o pracę na  staż urzędniczy (docelowo na urzędnika sądowego)  zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa  w  terminie  do dnia  29  lutego  2016r.  dogodz. 15 00 
w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem: („oferta na staż urzędnika sądowego – OK/KON/2/16 ”).

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                    Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

 

VIII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach;

4)      podanie,  życiorys (CV) i list motywacyjny;

5)      oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych ;

6)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z  29.08.1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 t.j. z późn. zm) do celów rekrutacji ;

7)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

IX. Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego  konkursu oraz szczegóły przeprowadzenia drugiego etapu konkursu  zostaną umieszczone w dniu 03 marca 2016r.
o godz. 15
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 oraz na stronie internetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/

 

Zielona Góra, dnia 11.02.2016r.

 

 

******************************************************************************************

Nr konkursu : OK/KON/1/16

 

 

LISTA  KANDYDATÓW

 

spełniających wymagania formalne na jedno wolne stanowisko asystenta

sędziego w wymiarze  0,5 etatu do Sądu Rejonowego w Zielonej  Górze

 

 

 

I. Zgodnie z § 4  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r.  poz.1228)  Komisja konkursowa podaje listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na asystenta sędziego:

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Miejsce zamieszkania

 1

MICHALSKI   STANISŁAW

KOŚCIAN

 2

POKIDAN  KAMILA

NOWA  SÓL

 3

POPADIUK  ADRIANNA

ZIELONA  GÓRA

 

II.  Konkurs  zostanie  przeprowadzony  w dniu  17  LUTEGO  2016r. (ŚRODA) w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2, w sali konferencyjnej nr 413 (IV piętro) od godz. 10 00 na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r.  poz.1228).

 

Po zakończeniu II etapu konkursu  kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani III etapowi konkursu – rozmowie kwalifikacyjnej.

 

III.  Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.

 

                                                                                                          Przewodniczący  Komisji

 

 

 

 
******************************************************************************************

 

Nr konkursu : OK/KON/1/16

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  NA  STANOWISKO  ASYSTENTA  SĘDZIEGO

 

 

I. Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w  wymiarze 0,5 etatu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 2,
 65-069 Zielona Góra.

 

 

II.  Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27.07.2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1)    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4)    ukończył 24 lata.

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta sędziego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012 r. poz.1270).

 

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 

1)   znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości;

2)   znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów
w formacie Word, Excel, znajomość aplikacji Lex;

3)   wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;

4)   odpowiedzialność i odporność na stres.

 

V. Konkurs składa się z trzech etapów i zostanie przeprowadzony według następującego

    harmonogramu :

  -  etap pierwszy – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów

     formalnych przystąpienia do konkursu w dniu  10  LUTEGO 2016r.  godz. 10.00

 -  etap drugi (test)  i etap trzeci (rozmowa kwalifikacyjna)  w dniu 17 LUTEGO 2016r.  

    od godz. 10.00

 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2, w sali konferencyjnej nr 413
(IV piętro), na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228)

 VI. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składaw terminie do dnia  3 LUTEGO  2016r. dogodz. 15 00  w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:

       („Oferta na wolne stanowisko asystenta sędziego  – OK/KON/1/16 ”).

 

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze , Plac Słowiański 2  (pok. 410,  IV piętro)  albo przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Oddział  Kadr 

Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

 

Wniosek i  oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

 

VII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisko  asystenta sędziego;

2)      własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4)      oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

5)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm) w celu rekrutacji;

7)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

 

 VIIILista kandydatów dopuszczonych do II etapu - testu zostanie umieszczona w dniu 

10 LUTEGO 2016r. o godz. 15.00 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zielona-gora.sr.gov.pl/bip/

 

W dniu 17 LUTEGO 2016r., po zakończeniu II etapu konkursu  kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej, zostaną poddani  III etapowi  konkursu – rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

w  Zielonej Górze

 

                                                       Wojciech  Górniak

 

 

 

 

                                                                                                                     

****************************************************************************************** 

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/2/15

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

na  stanowisko Informatyka

 w  Sądzie  Rejonowym  w  Zielonej  Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 109, poz. 639 ze zm.) :

 

I.  Dyrektor  Sądu  Rejonowego w Zielonej Górzeogłasza nabórkandydatów na  jedno  wolne

    stanowisko  Informatyka  w  pełnym  wymiarze  do Oddziału  Administracyjnego  

    w  Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Pl. Słowiański  2, 65-069 Zielona Góra.

 

II.  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  (Dz.U.  z 2011r. Nr 109 ,   poz. 639 t.j. z późn.zm) urzędnikiem może zostać osoba:

      1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

      2. o nieposzlakowanej opinii,

      3.  która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

      4.  przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

           z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

      5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

     

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Administracja systemami Windows/Windows Server;
 2. Administracja systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach, lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów;
 3. Monitorowanie systemów;
 4. Zarządzanie kopiami zapasowymi;
 5. Tworzenie procedur eksploatacyjnych, monitoringu, kopii zapasowych;
 6. Tworzenie skryptów administracyjnych;
 7. Analiza istniejącej oraz tworzenie nowej dokumentacji technicznej;
 8. Dokumentowanie wyników pracy;
 9. Instalacja oprogramowania oraz naprawa sprzętu komputerowego
 10. Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 11. Wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Oddziału Administracyjnego.
 12. Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

IV. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe, pierwszego stopnia; preferowane kierunki: informatyka lub pokrewne jak elektronika;
 2. Biegła znajomość systemów Windows, Windows Server;
 3. Zarządzanie urządzeniami sieci LAN;
 4. Umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego;
 5. Umiejętność analitycznego myślenia,  samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania problemów;
 6. Komunikatywność, umiejętność pracy z dostawcami zewnętrznymi oraz pracy w zespole, wysoka kultura osobista :
 7. Chęć do nauki i podnoszenia kwalifikacji;
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 9. Podstawowa znajomość języka angielskiego zarówno w mowie, jak i piśmie;

 

V. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Minimum 1 (jeden) rok doświadczenia pracy na stanowiskach związanych z informatyką;
 2. Minimum 1 (jeden) rok doświadczenia w administrowaniu systemami informatycznymi;
 3. Minimum 1 (jeden) rok doświadczenia w administrowaniu sieciami LAN;
 4. Minimum 1 (jeden) rok doświadczenia w administrowaniu systemami serwerowymi Windows;
 5. praktyczna znajomość  działania środowiska Active Directory opartego o systemy MS Windows Server 2003 i nowsze;
 6. Znajomość środowisk wirtualnych;
 7. Praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego oraz jego serwisowania;
 8. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 9. Dyspozycyjność;
 10. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 11. Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie
  z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013r. poz. 427 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sadowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22
  z późn. zm.).

 

VI. Konkurs  zostanie  przeprowadzony  w  oparciu o przepisy  rozporządzenia  Ministra

      Sprawiedliwości   z  dnia  17.01.2008r.  (Dz.U. z 2014 poz.400) w  sprawie  szczegółowego

      trybu i  sposobu  przeprowadzania  konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i  prokuraturze

      i  odbędzie  się  w  trzech  etapach.

a)      Pierwszy etap selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;

b)      Drugi etap  -  część pisemna (test) z informatyki;

c)      Trzeci etap - część ustna – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

VII. Kandydat na umowę na  zastępstwo  zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składaw

       terminie  do dnia  27 lutego  2015r.  dogodz. 15 00  w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:

       („oferta na stanowisko informatyka   – OK/KON/2/15 ”).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                    Oddział  Kadr 

                                    Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

                                    ul Pl. Słowiański 2

                                    65-950 Zielona Góra

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pod nr tel. 068  32-20-376.
 2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
 3. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

 

 

VIII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 3. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach;
 4. podanie,  życiorys (CV) i list motywacyjny;
 5. oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych ;
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

    przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą
    z 29.08.1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 t.j. z późn. zm)

           do celów rekrutacji ;

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

             o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

 

IX. Lista kandydatów  zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu zostanie umieszczona w  dniu 03  marca 2015r.  na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV  piętrze
w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl ( zakładka : oferty pracy ).

 

 

 

Zielona Góra, dnia 12  luty  2015 r.

 

                                                                                        Dyrektor  Sądu  Rejonowego

                                                                                               w  Zielonej  Górze

                                                      Ewa  Ganczar - Bistułańska

 

 

 ***********************************************************************************

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/1/15

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

na  zastępstwo urzędnika  sądowego  

 w  Sądzie  Rejonowym  w  Zielonej  Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 109, poz. 639 ze zm.) :

I.  Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  ogłasza nabórkandydatów na umowę zastępstwo  

     urzędnika  sądowego  zatrudnionego  w  Wydziale  lub  Oddziale  Sądu  Rejonowego  

     w  Zielonej  Górze.

     W wyniku konkursu ustalona zostanie lista osób, które otrzymają propozycję pracy na umowę na  

     zastępstwo w miejsce długotrwale nieobecnego urzędnika sądowego zatrudnionego w  Wydziale

     lub  Oddziale Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

     Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 1.800 zł brutto.

 

II.  Od kandydata wymagane jest :

       - ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego

         lub wykształcenie średnie oraz  zdany egzamin maturalny 

         (preferowane   kierunki: prawo i  administracja, ekonomiczne),
       - biegłe pisanie na komputerze,
       - dobra znajomość technik biurowych i obsługi komputera,
       - nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej,

       - niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

       - nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub           

          przestępstwo skarbowe.

 

III. Wymagania niezbędne:

1)      znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Excel,

2)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013r. poz. 427 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sadowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm.),

3)      wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

4)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

        1. dyspozycyjność,

        2. umiejętność organizacji pracy własnej.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty w Wydziale:

a)      rozpisywanie posiedzeń;

b)      protokołowanie na rozprawach i sporządzanie wokand;

c)      zszywanie akt;

d)      wykonywanie zarządzeń sędziego lub referendarza sądowego.

e)      wykonywanie wszystkich czynności w sprawach będących w referacie sędziego.

 

VI. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości

     z dnia  17.01.2008r.  (Dz.U. z 2014 poz.400) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu

     przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i  prokuraturze i odbędzie się w trzech

     etapach:

a)      Pierwszy etap selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;

b)      Drugi etap  -  część pisemna (test) i praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi komputera
w zakresie pakietu biurowego;

c)      Trzeci etap - część ustna – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

VII. Kandydat na umowę na  zastępstwo  zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa
         
w  terminie  do dnia  27  lutego  2015r.  dogodz. 15 00  w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem:

       („oferta na umowę zastępstwo urzędnika sądowego – OK/KON/1/15 ”).

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                    Oddział  Kadr 

                                    Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

                                    ul Pl. Słowiański 2

                                    65-950 Zielona Góra

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pod nr tel. 068  32-20-376.
 2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
 3. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

VIII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 3. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach;
 4. podanie,  życiorys (CV) i list motywacyjny;
 5. oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych ;
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą
  z  29.08.1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 t.j. z późn. zm)

           do celów rekrutacji ;

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

 

IX. Lista kandydatów  zakwalifikowanych  do  etapu  drugiego  konkursu  zostanie  umieszczona

w  dniu 03 marca 2015r.  na tablicy ogłoszeń znajdującej się na  IV  piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronie internetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl ( zakładka : oferty pracy ).

 

Zielona Góra, dnia 12  luty  2015 r.

                                                                                          Dyrektor  Sądu  Rejonowego

                                                                                                  w  Zielonej  Górze

                                                              Ewa  Ganczar - Bistułańska 

 

*********************************************************************************** 

Nr konkursu: OK/KON/01/14

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy

  na jedno wolne stanowisko księgowego w wymiarze 0,5 etatu

w  Oddziale  Finansowym

Sądu Rejonowego  w Zielonej  GórzeI. Zgodnie z § 8  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 21, poz.129) i z dnia 19.12.2012r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1490) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze Komisja konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu – testu, ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu:

 

 

Lp.

 

Nazwisko  i Imię

 

Miejsce zamieszkania

Ilość  punktów TEST

1

 

SZCZĘSNOWICZ    EWELINA

 

 

ZIELONA GÓRA

9,7  pkt

2

 

GOŹDZIK – ŚWIDER   KATARZYNA

 

 

ZIELONA  GÓRA

7,7  pkt

3

 

SOCHACKA  - KOPACZYŃSKA  DANUTA

 

 

ZIELONA  GÓRA

7,0  pkt

4

 

KURYATA   KAMILA

 

 

ZIELONA  GÓRA

5,0  pkt

 

 

II. TRZECI  etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie
w dniu  
26 LUTEGO  2014 r. (ŚRODA)  w  budynku  Sądu  Rejonowego  w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2, w  sali  konferencyjnej  nr  413  (IV piętro)  od  godz. 8 00 .

                                                                                         

III. Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.          

                                                                          

 

Przewodniczący  Komisji

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

Nr konkursu: OK/KON/01/14

                                                                                                                        

 

L I S T A    K A N D Y D A T Ó W

spełniających wymagania formalne na staż urzędniczy

  na jedno wolne stanowisko księgowego w wymiarze 0,5 etatu

w  Oddziale  Finansowym

Sądu Rejonowego  w Zielonej  Górze

I. Zgodnie z § 8  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 21, poz.129) i z dnia 19.12.2012r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1490) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

 

 

Nazwisko  i Imię

 

Miejsce zamieszkania

 

GOŹDZIK – ŚWIDER   KATARZYNA

 

 

ZIELONA  GÓRA

 

KURYATA   KAMILA

 

 

ZIELONA  GÓRA

 

SKAŁA   WIOLETA

 

 

ŁĘŻYCA

 

SOCHACKA  - KOPACZYŃSKA  DANUTA

 

 

ZIELONA  GÓRA

 

SZCZĘSNOWICZ    EWELINA

 

 

ZIELONA GÓRA

 

 

                                                                                         

II. W dniu  14  lutego  2014 r. ( piątek )  od godz. 9 00 zostanie przeprowadzony drugi etap konkursu – test z Ustawy  z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2013 Nr 330 j.t.) iRozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 Nr 289 j.t

w budynku  Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 (IV PIĘTRO) ,  w sali konferencyjnej nr 413  na zasadach określonych w Rozporządzeniu  Ministra Sprawiedliwości z dnia  17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr  21,  poz. 129) i z dnia 19.12.2012r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1490) w sprawie  szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i prokuraturze.

 

III. Przy  wejściu  na  salę  należy  okazać  dowód  osobisty.          

                                                                          

Przewodniczący  Komisji

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     OK/KON/1/14

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  NA  STAŻ  URZĘDNICZY

 

I.  Dyrektor  Sądu  Rejonowego w Zielonej Górzeogłasza nabórkandydatów na staż urzędniczy

    na  jedno wolne stanowisko  księgowego w wymiarze 0,5 etatu do Oddziału

    Finansowego  w  Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Pl. Słowiański  2, 65-069 Zielona

    Góra.

 

II.  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  (Dz.U.  z 2011r. Nr 109 ,   poz. 639 t.j.) urzędnikiem może zostać osoba:

      1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

      2. o nieposzlakowanej opinii,

      3.  która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

      4.  przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

           z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

      5. która posiada co najmniej średnie wykształcenie,

      6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

     

      

III. Wymagania niezbędne:

1)      preferowane wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

2)      minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego ,

3)      doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej,

4)      znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera (m.in. Word, Excel),

5)      znajomość  Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 Nr 330 j.t) oraz Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 05.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa ... (Dz.U. z 2013r. Nr 289 j.t.)

6)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013r. poz. 427 t.j) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sadowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm.);.

7)      wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

8)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres.

 

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku księgowego :

 1. prowadzenie księgi głównej,
 2. księgowanie i dekretowanie wydatków budżetowych,
 3. księgowanie i dekretowanie raportów kasowych,
 4. kwalifikacja kont księgowych.

      

 

V. Wymagania dodatkowe:

1. dyspozycyjność,

2. umiejętność organizacji pracy własnej.

 

 

 

VI. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia  Ministra

     Sprawiedliwości z dnia  17.01.2008r.  (Dz.U. Nr 21, poz. 129)  i z dnia 19.12.2012r. (Dz.U. z

     2012 r., poz. 1490) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na

     staż urzędniczy w sądzie i  prokuraturze i odbędzie się w trzech etapach :

 

a)      Pierwszy etap weryfikacja dokumentów;

b)      Drugi etap  – test ;

c)      Trzeci etap  – rozmowa kwalifikacyjna.

 

VII. Kandydat na stanowisko księgowego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składaw terminie do dnia  04 lutego  2014r.  godz. 15 00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 („oferta na wolne stanowisko księgowego – OK/KON/1/14 ”).

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                    Oddział  Kadr 

                                    Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-950 Zielona Góra

 1.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.
 2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
 3. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu konkursu.

 

 

VIII. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

         1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

         2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

         3. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

         4. podanie,  życiorys (CV) i list motywacyjny:

         5. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

             o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

         6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

            zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych

            osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 t.j. z późn. zm) w celu rekrutacji.

 

 

IX. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:  

- testu  z Ustawy  z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2013 Nr 330 j.t.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 Nr 289 j.t.) zostanie umieszczona w  dniu  06 lutego  2014r.  na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 orazna stronieinternetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl

 

 

                                                                                        Dyrektor  Sądu  Rejonowego

                                                                                                 w  Zielonej  Górze

                                                     Ewa Ganczar - Bistułańska

 

********************************************************************************** 

          

 

OK/KON/02/13

 

 

 

WYNIKI   KONKURSU

 

 

 

na  trzy wolne stanowiska asystenta sędziego

 

w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

 

 

 

 

 

I. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r.
w sprawie  przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz.1228) Prezes  Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje WYNIKI KONKURSU na trzy wolne stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze :

 

 

 

 

 

Nazwisko  i Imię

PUNKTACJA

Miejsce zamieszkania

Gorgiel  Marta

II etap:

Test  pisemny – 36 pkt.

Praca pisemna – 7 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 8 pkt.

Razem II i III etap: 51 pkt.

Łężyca

Bylina  Piotr

II etap:

Test  pisemny – 33 pkt.

Praca pisemna – 8 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 8 pkt.

Razem II i III etap: 49 pkt.

Zielona Góra

Sepioło  Łukasz

II etap:

Test  pisemny – 31 pkt.

Praca pisemna – 7 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 8 pkt.

Razem II i III etap: 46 pkt.

Poznań

 

 II.  Zgodnie z § 12 ust.2 pkt. 2   Rozporządzenia  Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 

     podaje  REZERWOWĄ LISTĘ  KANDYDATÓW na  wolne   stanowisko  asystenta 

 

     sędziego  do  Sądu  Rejonowego w Zielonej  Górze  :

 

 

 

Nazwisko  i Imię

PUNKTACJA

Kwiatkowski  Paweł

II etap:

Test  pisemny – 28 pkt.

Praca pisemna – 8 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 9 pkt.

Razem II i III etap: 45 pkt.

Jamróz  Wojciech

II etap:

Test  pisemny – 32 pkt.

Praca pisemna – 7 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 5 pkt.

Razem II i III etap: 44 pkt.

Orłowska  Joanna

II etap:

Test  pisemny – 29 pkt.

Praca pisemna – 5 pkt.

III etap:

Rozmowa kwalifikacyjna: 7 pkt.

Razem II i III etap: 41 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Prezes  Sądu  Rejonowego

 

                                                                                                            w  Zielonej  Górze

 

                                                                                                              Rafał  Skrzypczak