Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
26.01.2017

I Ns 1763/16

I Ns 1763/16                             

 

                                                                                                                                                                                                                       OGŁOSZENIE

 

 

 

 

  1.           W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w I Wydziale Cywilnym w sprawie  sygn.akt I Ns 1763/16, złożono wykaz inwentarza  przez Urszulę Literską, Artura Literskiego, Łukasza Literskiego  po zm. Benedykcie Literskim ( PESEL 51012907674 ), zmarłym dnia 04.01.2016r w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałym w Zielonej Górze przy ul. Świętej Trójcy 8b/1.

 

  1.           Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie  uzasadni.

 

 

  1.           Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c ( tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy ) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

« powrót