Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
26.01.2017

I Ns 689/16

I Ns 689/16

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  OGŁOSZENIE

 

 

 

 

  1.           W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w I Wydziale Cywilnym w sprawie  sygn.akt I Ns 689/16, złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 23.03.2016r za numerem Repertorium A 1856/2016 przed notariuszem Martą Miśkiewicz, obejmujący złożony przez Tomasza Kowalczyka i Agnieszkę Kowalczyk wykaz inwentarza po Leszku Teofilu Kowalczyk PESEL 59042709176, zmarłym dnia 09.11.2015r w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 35 m. 1.

 

  1.           Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie  uzasadni.

 

 

  1.           Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c ( tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy ) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

« powrót