Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.08.2016

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zwanej „ Złoty Dom”

Syndyk „CN –Tower-Plaza” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem o funkcji  handlowo, usługowo, gastronomicznej,  zwanej „ Złoty Dom” stanowiącej własność CN-TOWER-PLAZA” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonej Górze  

 

W skład przedmiotu sprzedaży wchodzi: :

Nieruchomość gruntowa zabudowana  położona w Zielonej Górze przy ul. Stary Rynek 28 oznaczona w ewidencji gruntów nr 369 obr. 31  o powierzchni 1.133m kwadratowe, zabudowana budynkiem 5-kondygnacyjnym z podpiwniczeniem i antresolą, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW ZG1E/00045698/2 .

Właścicielem nieruchomości jest CN- Tower-Plaza spółka z o.o.

 Budynek przeznaczony jest na potrzeby handlu, usług i gastronomii.

Od  2011 roku budynek nie był eksploatowany, nie wykonano robót pozostałych do zakończenia budowy.

 Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży  wynosi: 

                                   8.940.000 PLN netto                     wadium  894.000 PLN

 

Cena nie zawiera podatku VAT.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w Sądzie Rejonowym  Wydziale V Gospodarczym Sekcja Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych do dnia 22.09.2016r.  pisemnej  oferty kupna  przedmiotu  sprzedaży, za cenę nie niższą od ceny wywoławczej,  w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg- „Cn-Tower-Plaza” spółka z o. o  w upadłości likwidacyjnej, wpłacenie wadium  w wysokości 894.000 zł. / osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych/ na rachunek masy upadłości prowadzony przez Bank Zachodni WBK SA I Oddział Zielona Góra, konto bankowe nr 55 1090 1535 0000 0001 3211 9053  najpóźniej do dnia 22.09.2016r., w taki sposób aby w tym dniu było zarachowane na rachunku masy upadłości.

 

Oferta winna zawierać datę sporządzenia, imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy), określenie statusu prawnego oferenta /aktualny wypis z KRS, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/,  adres i telefon, numer NIP i REGON, oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty, lub inne propozycje przetargowe, kopie dowodu wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, oraz regulaminem przetargu.

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r. o godz. 11.00 Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy,  pl. Słowiański 12 w Sali 113.

 

Szczegółowe zestawienie majątku oferowanego do sprzedaży oraz warunki przetargu zawiera regulamin przetargu dostępny w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Zacisze 16a pok. 112, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu  68/470-70-71 oraz w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy w Zielonej Górze.

« powrót