Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.08.2016

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż Przedsiębiorstwa „Euro-Center” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk „Euro -Center” spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Zielonej Górze

ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż Przedsiębiorstwa „Euro- Center” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Zielonej Górze  jako całości w rozumieniu art. 55/1 kc   w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji  hotelowej i  rekreacyjno- gastronomicznej wraz z wyposażeniem

/dawniej  DANA HOTEL & SPA i   WELLSTREET HOTEL/ 

W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą składniki:

 

I. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zielonej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 79 i ul. Modrzewiowa, gmina i powiat miasto Zielona Góra, województwo lubuskie, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1E/00065120/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w skład, której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 2/131, 2/132, 2/133 o łącznej powierzchni    1,1384 ha oraz prawo własności budynku hotelowego z częścią rekreacyjno-gastronomiczną o łącznej o powierzchni użytkowej 7057,30 mstanowiącego odrębną nieruchomość.

Działka nr 2/131 o powierzchni 1,1336 ha położona w Zielonej Górze, ul. Al. Wojska Polskiego  zabudowana jest budynkiem hotelowym z częścią rekreacyjno-gastronomiczną. Budynek hotelowy zawiera 62 umeblowane  pokoje znajdujące się w poziomie II i III-kondygnacji. Razem 118 miejsc hotelowych.

Część rekreacyjno-gastronomiczna obejmuje usługi w zakresie gastronomii, sal konferencyjnych, SPA i rekreacji umiejscowionych w poziomie I-kondygnacji nadziemnej /parter/ i kondygnacji podziemnej.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta, w strefie peryferyjnej i znajduje się w odległości 1,5 km od centrum miasta i 1 km od ronda z rozwidleniem dróg w kierunku Żar, Krosna Odrzańskiego i obwodnicy miejskiej – Trasy Północnej.

 

II.Majątek ruchomy w skład którego wchodzą ruchomości stanowiące wyposażenie budynku hotelowego z częścią rekreacyjno-gastronomiczną, W skład przedmiotowych ruchomości wchodzą między innymi urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń strefy SPA i rekreacji /gabinetów odnowy biologicznej, kriokomora, bowling, sale fitness/, strefy restauracji, sal konferencyjnych, kawiarni, kuchni oraz wyposażenie ruchome pokoi hotelowych.  

Szczegółowe zestawienie majątku oferowanego do sprzedaży oraz warunki przetargu zawiera regulamin przetargu dostępny w biurze syndyka oraz w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy w Zielonej Górze

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży  wynosi: 

                                   7.200.000 PLN netto                     wadium  720.000 PLN

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w Sądzie Rejonowym  Wydziale V Gospodarczym Sekcja Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych do dnia 22.09.2016r.   pisemnej  oferty kupna  przedmiotu  sprzedaży, za cenę nie niższą od ceny wywoławczej,  w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg- „Euro-Center” spółka z o. o  w upadłości likwidacyjnej, wpłacenie wadium  w wysokości 720.000zł. / siedemset dwadzieścia tysięcy złotych/ na rachunek masy upadłości prowadzony przez Bank Zachodni WBK SA I Oddział Zielona Góra, konto bankowe nr  93 1090 1535 0000 0001 3182 7078  najpóźniej do dnia 22.09.2016r., w taki sposób aby w tym dniu, tj. 22.09.2016 r. było zarachowane na rachunku masy upadłości.

 

Oferta winna zawierać datę sporządzenia, imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy), określenie statusu prawnego oferenta /aktualny wypis z KRS, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/,  adres i telefon, numer NIP i REGON, oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty, lub inne propozycje przetargowe, kopie dowodu wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, oraz regulaminem przetargu.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy,  pl. Słowiański 12 w Sali 113.

 

Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie przedsiębiorstwa można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Zacisze 16a pok. 112, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu  68/470-70-71

« powrót