Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
26.08.2016

Postępowanie upadłościowe Zenona Janowskiego

Obwieszczenie

 

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zenona Janowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 54081705936, zamieszkałego w Polkowiczkach, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pl. Słowiański 12 pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

« powrót