Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
11.10.2016

Upadłość Wojciecha Trubacza

Upadłość Wojciecha Trubacza

Obwieszczenie

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wojciecha Trubacza osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w 65-413 Zielonej Górze przy ul. Tylnej 19/2, numer PESEL 86070900974. Sygnatura akt V GUp 44/16.

Na sędziego - komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze SSR Wojciecha Górniaka.

Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym  licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego - komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.

Jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

« powrót