Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
03.10.2016

Upadłość Ireny Sobańskiej

Upadłość Ireny Sobańskiej

Obwieszczenie

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i     Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 23 września 2016 r. ogłosił upadłość Ireny Sobańskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Zielonej Górze Osiedle Pomorskie 17 e/4, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL  48040204868.

Na Sędziego - komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka.

Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską –  licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. 

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili w dwóch egzemplarzach swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podając sygn. akt V GUp 41/16 „of” na adres: Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Określić, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art.3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

« powrót