Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.10.2016

Upadłość Sylwii Lokś

Upadłość Sylwii Lokś

                                                          OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 07 października 2016 r.ogłosił upadłość Sylwii Lokś– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Drzewnej 33/4, numer PESEL 73082000888.

Na sędziego - komisarza wyznaczyć Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Biskupa, na syndyka wyznaczyćAlicję Perzanowską  –  licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 728.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego - komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn.akt V GUp 49/16 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl.Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.

Określić, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

« powrót