Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
11.10.2016

Upadłość dłużnika Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych DOZAMET sp. z o.o.

Upadłość dłużnika Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych DOZAMET sp. z o.o.

Obwieszczenie

  

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 września 2016 r. ogłosił upadłość dłużnika Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych DOZAMET sp. z o.o. w Nowej Soli, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032482.

Na sędziego - komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka.

Na zastępcę sędziego – komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Biskupa.

Na syndyka wyznaczono Ewę Poźniak – nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 725.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia w dwóch egzemplarzach swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 43/16.

« powrót