Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
11.10.2016

Upadłość Józefa Michałowskiego

Upadłość Józefa Michałowskiego

Obwieszczenie

 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 30 września 2016 r. ogłosił upadłość Józefa Michałowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 103/6, numer PESEL 61030305215.

Na sędziego - komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślanka.

Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego –  licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 943.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego - komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.

Jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

« powrót