Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
07.11.2016

Upadłość Sławomira Orłowskiego

Upadłość Sławomira Orłowskiego

OBWIESZCZENIE 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 października 2016 r. ogłosił  upadłość majątku dłużnika Sławomira Orłowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 65061207456 zamieszkałego w Zielonej Górze. 

Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego na syndyka wyznaczono  Julitę Kolasę, numer licencji 862;

Wzywa się  wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

Wzywa się osoby, którym  przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

Wskazać jako podstawę jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego.

« powrót