Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
28.10.2016

Upadłość Barbary Lipińskiej

Upadłość Barbary Lipińskiej

OBWIESZCZENIE


Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,V Wydział Gospodarczy Sekcja ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych posatanowieniem z dnia 20 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 105/16 ogłosić upadłość Barbary Lipińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Świebodzinie, przy ul. Nowej 21, 66-200 Świebodzin, numer PESEL 39051604765.
Na sędziego - komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Biskupa na syndyka Adama Bernackiego licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego - komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn.akt V GUp 52/16 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,V Wydział Gospodarczy Sekcja ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl.Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.
Określić, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia
29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

« powrót