Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
19.10.2016

Syndyk masy upadłości NPI „Ekomel” Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości NPI „Ekomel” Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości

NPI „Ekomel” Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie

Ogłasza drugi nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż


Nieruchomości składającej się z lokali mieszkalnych:

- mieszkanie dwupoziomowe do wykończenia, o powierzchni 93,55 m2

- mieszkanie na parterze, wykończone, przystosowane do osób niepełnosprawnych

  o powierzchni 117,60 m2

- mieszkanie na piętrze, do wykończenia, o powierzchni 91,70 m2

- mieszkanie dwupoziomowe, do wykończenia, o powierzchni 133,01 m2

- mieszkanie na parterze do wykończenia, o powierzchni 52,26 m2

położone w miejscowości Babimost ul. Leśna 1 A-C, na działce nr 2/9 o
powierzchni 0,0759 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w
Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie,
Księga Wieczysta nr ZG2S/00000554/4, za cenę nie niższą niż wynosi 654.600,- zł netto (sześćset
pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych), do ceny doliczony zostanie
podatek VAT. Rok budowy nieruchomości 2009. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie mieszkania łącznie.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest;

1) Złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki określone w § 6 Regulaminu, w zapieczętowanej kopercie z napisem:

„Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Babimoście przy ul. Leśnej 1A-C wchodzącej w skład masy upadłości NPI „Ekomel” Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie”

na adres:

Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy

w Zielonej Górze (65-069), Pl. Słowiański 12, pokój nr 115.

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy oferta wpłynie
do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy do dnia
24.11.2016 r.
2) Wpłacenie nie później niż na jeden dzień przed przetargiem, tj. do
dnia 24.11.2016 r.
wadium w wysokości 65.460,- zł (sześćdziesiąt
pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych)

na rachunek:

NPI „Ekomel” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Przemysłowa 15, 66-100
Sulechów w ING Bank Śląski S.A.

nr 70 1050 1520 1000 0090 3013 1826

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek
syndyka zostanie uznany kwotą wadium do dnia 24.11.2016 r.Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie
statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z
właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
(CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia
nieruchomości, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób
fizycznych – oświadczenie, o którym mowa w § 8 Regulaminu, oświadczenie o
zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz
regulaminem przetargu.


Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25
listopada 2016 r. o godzinie 900
w Sądzie Rejonowym w
Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Pl. Słowiański 12, w sali nr 113.


Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w
biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 23, pokój nr 212-213
oraz pod nr tel. 608 248 372.

« powrót