Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.10.2016

Upadłość Anny Błażejewskiej-Gruza

Upadłość Anny Błażejewskiej-Gruza

OBWIESZCZENIE

  

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 07 października 2016 r.ogłosił upadłość Anny Błażejewskiej - Gruza  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Krasnoludków 3, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 82113001602

Na sędziego - komisarza wyznaczyć Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego, na syndyka wyznaczyć Julitę Kolasa  –  licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862;

Wzywa się  wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego - komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 48/16 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 65-950 Zielona Góra.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w dalszym toku postępowania;

Określić, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

« powrót