Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.11.2016

Postępowanie upadłościowe Justyny Kokocińskiej

Postępowanie upadłościowe Justyny Kokocińskiej

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Justyny Kokocińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82071602242, zamieszkałej w Zielonej Górze ul. Porzeczkowa 32/5 (sygn. akt V GUp 24/16 „of”) zawiadamia, że w dniu  25.10.2016 r. syndyk złożył uzupełniającą  listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pl. Słowiański 12 pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sędziemu-komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

« powrót