Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
25.01.2017

Postępowanie upadłościowe Bogdana Bandurowa

Postępowanie upadłościowe Bogdana Bandurowa

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/16 „of”.

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogdana Bandurowa - osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 69061005519
zamieszkałej w Głogowie (sygnatura akt V GUp 50/16) zawiadamia, że w
dniu 12 stycznia 2017 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy
zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w
Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i
Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12 pok.115. W terminie dwóch tygodni
od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania
wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście
wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności – w przypadku
wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym
samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest
zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał
oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko
wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego
niezależnych.

« powrót