Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
31.08.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) wymiarze 0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

 

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/1/17

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STAŻ URZĘDNICZY

 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 246 j.t.) :

 

I.  Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy 

     na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) wymiarze 0,75 etatu

     do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze.

   

II.  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia  18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury 

      (Dz.U.  z 2017r.,   poz. 246 t.j.) urzędnikiem może zostać osoba:

1)      która ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      o nieposzlakowanej opinii;

3)     która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane

         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)     posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

III. Wymagania niezbędne:

1)      co najmniej wykształcenie średnie oraz  zdany egzamin maturalny (preferowane kierunki: prawo i administracja, ekonomiczne),

2)      dobra znajomość metod i technik pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Exel) oraz innych urządzeń biurowych (kserokopiarka,          fax),

3)      biegłe pisanie na komputerze i umiejętność pisania ze słuchu,

4)      znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z          2016r. poz. 2062 t.j. z późn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów          sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 31.12.2003r. Nr 5 poz. 22 z późn. zm. oraz z 2017r. poz. 166),

5)      nieposzlakowana opinia  i wysoki poziom  kultury osobistej oraz  umiejętność pracy w zespole,

6)      kreatywność, komunikatywność  i odporność na stres,

7)      umiejętność pracy pod presją czasu,

8)      dokładność i odpowiedzialność.

  

IV. Wymagania dodatkowe:

1)      co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

2)      dyspozycyjność,

3)      sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

4)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

5)      umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,

6)      prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,

7)      znajomość przepisów obowiązujących sądzie,

8)      znajomość struktury sądu.

  

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty na Biurze Podawczym :

1)      przynoszenie korespondencji i jej rozdział do poszczególnych komórek organizacyjnych tut. Sądu, Aresztu Śledczego i Prokuratury w Zielonej Górze,

2)      przyjmowanie bezpośrednio korespondencji od petentów oraz korespondencji dotyczącej Elektronicznego Postępowania Upominawczego i jej rozdział do          poszczególnych wydziałów tut. Sądu,

3)      odbieranie korespondencji z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i jej rozdział do poszczególnych komórek organizacyjnych tut. Sądu,          Aresztu Śledczego i Prokuratury w Zielonej Górze, 

4)      wysyłanie korespondencji wychodzącej z Sądu ze wszystkich komórek organizacyjnych tut. Sądu,

5)      uzupełnianie na bieżąco druków dla interesantów,

6)      sporządzanie sprawozdań dotyczących nadawanych przesyłek przez Sąd,

7)      w razie potrzeby wykonywanie czynności związanych z obsługą Czytelni Akt,

8)      odpowiadanie materialnie za przyjmowanie i wysyłanie korespondencji sądowej.

 

VI. W przypadku utworzenia listy rezerwowej kandydaci mogą zostać zatrudnieni w wydziale.

      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku stażysty w wydziale:

1)      rozpisywanie posiedzeń,

2)      protokołowanie na rozprawach i sporządzanie wokand,

3)      chronologiczne i staranne prowadzenie akt sądowych,

4)      wykonywanie zarządzeń sędziego lub referendarza sądowego,

5)      czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw,

6)      wprowadzanie danych do wymaganych systemów,

7)      wykonywanie wszystkich czynności w sprawach będących w referacie sędziego lub referendarza sądowego,

8)      wykonywanie prac administracyjno – biurowych.

 

VII. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra

        Sprawiedliwości z dnia  17.01.2008r. (Dz.U. z 2014r  poz.400 t.j.) w sprawie szczegółowego trybu
        i  sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i  prokuraturze i odbędzie się

        w trzech etapach:

1)     Pierwszy etap selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi          wykształcenia i wymaganych oświadczeń,

2)     Drugi etap - praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (  test i dyktando – pisanie ze słuchu na          komputerze),

3)     Trzeci etap-część ustna – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania          w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

 

VIII.  Kandydat na umowę o pracę na staż urzędniczy (docelowo na urzędnika sądowego)  zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu składa  w terminie do dnia 15 września 2017r. do godz. 15 00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: („oferta na staż urzędnika sądowego – OK/KON/102/1/17 ”).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Sądu (pok. 410,  IV piętro)  lub przesłać  na adres:

                                   Oddział Kadr

                                    Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

                                    Pl. Słowiański 2

                                    65-069 Zielona Góra

1)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068  32-20-376.

2)      W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej          operatora.

3)      Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu          konkursu.

 

IX. Do zgłoszenia kandydat dołącza wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2)      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3)      inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach;

4)      podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ( z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem          telefonu kontaktowego, życiorys ,

5)      (CV),

6)      oświadczenie kandydata dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawartych w ofercie pracy zgodnie z          ustawą z  29.08.1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 t.j. z późn. zm) do celów rekrutacji,

8)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe          oraz że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka : oferty pracy – pliki do pobrania).

  

X. Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu oraz szczegóły przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną umieszczone w dniu 20 września 2017r. o godz. 15 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 oraz na stronie internetowej www.zielona-gora.sr.gov.pl (zakładka: oferty pracy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zielona-gora.sr.gov.pl /bip/

 

XI. Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 410 w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

Zielona Góra, dnia 30.08.2017r.

                          

« powrót


Pliki do pobrania:

  1. KONKURS.pdf [877.07 KB]